Svar på spm. nr. 1250 fra stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal

Jeg viser til brev 22. september 2014 fra Stortingets presidentskap vedlagt spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal.

"I 2010 kom Finanstilsynet med retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for bankenes boliglån. I 2011 ble reglene strammet inn, og bankene ble pålagt at boligkjøperne i normale tilfeller måtte stille med minst 15 prosent egenkapital ved kjøp av bolig. I februar i år sendte finansministeren et brev til Finanstilsynet der hun ba bankene være fleksible når det gjelder egenkapitalkravet, dersom kunden tjener godt og har stabil økonomi. Hvilke konsekvenser har brevet fått for bankenes utlånspraksis?"

Svar:
Norges Banks seneste utlåns­undersøkelse tyder på at etterspørselen etter boliglån har økt i de to første kvartalene i år, og at bankene har lempet noe på sin utlånspraksis. Dette bildet understøttes av bankenes interne rapportering og av erfaringene fra tilsynsvirksomhet, ifølge opplysninger fra Finanstilsynet. Endringene kan skyldes flere forhold herunder også at bankene selv etter hvert har bygget opp mer egenkapital i forhold til de kravene som er fastlagt fra myndighetenes side.

I media har representanter for flere banker uttrykt at bankenes utlånspraksis er endret etter mitt brev til Finanstilsynet. Finanstilsynet gjennomfører hver høst en boliglånsundersøkelse. Når årets boliglåns­undersøkelse legges frem senere i høst, vil vi få ytterligere grunnlag utover det medieoppslag gir for å vurdere utviklingen i boliglånsmarkedet og bankenes utlånspraksis det siste året.

Med hilsen

Siv Jensen

Til toppen