Aktivitetsplikt Havfisk:

Hammerfest kommunes klage tas ikke til følge

Norway Seafoods AS har, i likhet med annen norsk foredlingsindustri, slitt med dårlig lønnsomhet. For å snu denne trenden la Norway Seafoods AS frem en plan om å flytte virksomheten fra Rypefjord til Forsøl, begge steder i Hammerfest kommune.

Ny virksomhet i Forsøl innebærer færre sysselsatte og noe mindre råstoffbehov. Nærings- og fiskeridepartementet justerte derfor i august 2014 aktivitetsplikten noe ned, for å legge til rette for at Havfisk ASA og Norway Seafoods AS fortsatt skal kunne drive fiskeforedlingsvirksomhet i Hammerfest kommune. Til grunn for dette ligger at lønnsomhet er en forutsetning for langsiktig næringsvirksomhet. Økonomisk lønnsomhet i fiskeforedlingsindustrien er derfor viktig for kystsamfunnene.

Hammerfest kommune har klaget over departementets justering av vilkår, og mener at den er ugyldig.

Kongen i Statsråd har i dag besluttet å ikke ta klagen til følge. Det innebærer at vedtaket om å endre aktivitetsplikten som er pålagt Havfisk ASA i Hammerfest står ved lag. Havfisk ASA og Norway Seafoods AS skal fortsette videreforedling av fisk i Hammerfest kommune.

 

Til toppen