Arbeidet med det økologiske grunnkartet er i gang

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Gode kartdata om natur er avgjørende når store og små tiltak i naturen skal planlegges og realiseres. For å lykkes må vi ha gode kart over hvor det finnes viktige naturverdier.

Fjell
Foto: Øyvind Andreassen

Regjeringen følger nå opp Stortingets anmodning om å styrke arbeidet med naturkartlegging og etablering av et økologisk grunnkart for Norge.

Gjennom budsjettenigheten med samarbeidspartiene ble bevilgningene til naturkartlegging og økologisk grunnkart økt med 35 millioner kroner. I 2017 vil det bli brukt om lag 95 millioner kroner til dette arbeidet.  Det vil bidra til at en stadig bedre kunnskap om den norske naturen.

Klima- og miljødepartementet har bedt Miljødirektoratet om å lede og koordinere dette arbeidet. Arbeidet skal skje i nært samarbeid med Artsdatabanken og berørte myndigheter. Artsdatabanken har en sentral rolle når det gjelder kartleggingsmetodikk og tilgjengeliggjøring av det økologisk grunnkartet for beslutningstakere og allmenheten. 

Det økologiske grunnkartet er ikke ett spesifikt kart, men en samling kartdata med blant annet stedfestet informasjon om naturtyper, arter og landskapstyper. Slike kartdata finnes hos miljøforvaltningen, vitenskapsmiljøene og ulike sektormyndigheter. Summen av disse kartdataene skal sammen utgjøre et økologisk grunnkart for Norge og gi grunnlaget for en kunnskapsbasert forvaltning av norsk natur.

Det økologiske grunnkartet skal vise hvor vi finner er natur som det er viktig å ha kunnskap om når man for eksempel planlegger bevaringstiltak, inngrep, arealbruk eller næringsvirksomhet.

I arbeidet med naturkartlegging vil Regjeringen særlig prioritere å kartlegge naturtyper som enten er truet, viktige for mange arter, dekker sentrale økosystemfunksjoner eller er spesielt dårlig kartlagt. Videre vil områder der kartleggingen gir stor samfunnsnytte, herunder områder med stor aktivitet og stort utbyggingspress, både på land og sjø bli prioritert.  

Les mer her: