Automatisk utveksling av land-for-land-rapporter

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge signerer i dag en erklæring som legger til rette for automatisk utveksling av land-for-land-rapporter mellom skattemyndighetene i over 30 land. Erklæringen er en viktig del av det internasjonale samarbeidet mot selskaper som unngår skatt ved å flytte overskudd mellom land.

Undertegningen følger opp OECD og G20s anbefalte tiltak nr. 13 i det såkalte «BEPS-prosjektet» om bedre dokumentasjon av transaksjoner mellom foretak i konsern (internprising). Land-for-land-rapportene vil gi skattemyndighetene et bedre grunnlag for å foreta risikovurderinger i kontrollarbeidet, slik at skattemyndighetenes ressurser kan brukes på en best mulig måte. Slik blir vi bedre i stand til å beskytte skattegrunnlaget mot overskuddsflytting til andre land.

Finansdepartementet sendte 2. desember 2015 på høring et forslag til endring av ligningsloven om innføring av plikt til å avgi land-for-land-rapporter i konsern som har en samlet inntekt på mer 6,5 mrd. NOK. Land-for-land-rapporter for skatteformål skal inneholde informasjon om rapporteringspliktiges enheter i konsern, herunder bl.a. opplysninger om hvor de ulike enhetene befinner seg og hvilken virksomhet de driver. Videre skal det gis opplysninger om konsernets inntekter, skattebetalinger og antall ansatte fordelt på hvert enkelt land hvor konsernet er tilstede. Høringsfristen gikk ut 25. januar 2016. Departementet tar sikte på å fremme en proposisjon for Stortinget om kort tid.