Svar på spørsmål om bilateral avtale mellom Norge og Israel

Skriftlig spørsmål nr.1209 (2015-2016)

Utenriksminister Børge Brendes svar på spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) om næringsrettet forskningssamarbeid mellom Norge og Israel.

Skriftlig spørsmål nr.1209 (2015-2016).
Datert  23.06.2015

 

Spørsmål fra stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF)

Under president Peres sitt besøk i Norge mai 2014, ble det kjent at det over flere år har vært arbeidet med å få til en bilateral avtale mellom Norge og Israel på teknologi- og forskningssamarbeid. Når kan en påregne at denne avtalen vil være klar for signering av de to land?

Utenriksministerens svar:

Da president Peres var i Norge ble det bekreftet at vi vil forsere arbeidet med å få på plass en avtale (MoU) om næringsrettet forskningssamarbeid. En slik avtale vil styrke samhandelen og innovasjonssamarbeidet mellom våre to land.

Det har gjennom flere år vært drøftelser mellom norske og israelske myndigheter om sentrale sider ved en slik avtale, som inngåelsesnivå, finansiering og eksplisitt avgrensning mot militær utnyttelse. Dette har forsinket fremdriften i arbeidet. Det siste året har vi lykkes med å oppnå enighet i disse helt sentrale spørsmålene. 

På norsk side arbeides det nå med et revidert utkast, som så vil bli gjenstand for formelle forhandlinger med israelske myndigheter. I denne avtalen vil både samarbeidsfelt og anvendelsesområde spesifiseres. Avtalen vil kun gjelde innenfor det territoriet Israel kontrollerte før 4. juni 1967.

 

Til toppen