Bergen får over to millioner kroner til byutvikling

Bergen er en av fire byer som får midler til arbeidet med byutvikling. – Vi styrker Bergens arbeid med å utvikle gode byområder med fortetting rundt kollektivknutepunkt, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Regjeringen bevilger tilsammen over 13 millioner kroner til pilot- og forbildeprosjekter i de fire store byene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger for 2016.

- Vi styrker byenes arbeid med å utvikle bærekraftige og attraktive byområder, sier Sanner.

Bergen får nær 2,2 millioner kroner til tre prosjekter. Økt boligbygging langs bybanen er høyt prioritert.

- Prosjektene er viktige i byens arbeid med å følge opp kommuneplanen og få til fortetting i sentrale områder av Bergen, sier Sanner. 

Det ene prosjektet handler om å bruke digitale verktøy for å vurdere ytterligere fortetting i Bergen sentrum, der det også må tas mange kvalitetshensyn.

Det andre prosjektet handler om å øke attraktiviteten til prioriterte boligområder langs Bybanen ved å utvikle gang- og sykkelveier og bedre tilgangen til nærfriluftsområder langs Nordåsvatnet.

- I arbeidet skal det også legges vekt på universell utforming. Prosjektet som skal gjennomføres i samarbeid med Statens Vegvesen, vil kunne bidra til økt boligbygging langs Bybanen. Det er viktig å bidra til utvikling av bolig- og næringsområder langs denne viktige kollektivaksen, Sanner.

Bergen har en rekke ambisiøse samfunnsmål for arbeidet med byutvikling i kommuneplanen. I det tredje prosjektet vil Bergen vurdere hvilke virkemidler byen har til rådighet for å nå disse målene, blant annet for Laksevåg som er et område med tydelig levekårsutfordringer 

Tilskuddene er et ledd i departementets program "Plansatsing mot store byer". Satsingen er rettet mot de fire største byområdene, som har den sterkeste befolkningsveksten. 

Jeg er glad for at byene nå kan prøve ut nye smarte løsninger, metoder og samarbeidsformer. Byene lærer av hverandre, og vi får en mer effektiv og helhetlig byplanlegging, sier Sanner.    

Til toppen