Norge, Tyskland og Storbritannia belønner redusert avskoging i Colombia

Norge, Tyskland og Storbritannia foretar den første utbetalingen til Colombia under regnskogavtalen mellom de fire landene. Utbetalingen er på seks millioner amerikanske dollar og belønner Colombias reduserte avskoging i Amazonas i 2013 og 2014.

For første gang går tre giverland sammen om å betale et regnskogland for utslippsreduksjoner fra skog. Foto: Camilo Ortega

- At færre trær blir felt i colombiansk Amazonas, har stor betydning for verdens klima og naturmangfold, for folk i regionen og for verdenssamfunnet. Med denne utbetalingen belønner vi at avskogingen er redusert, og støtter samtidig Colombias plan for bærekraftig utvikling i Amazonas-regionen, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Den første felles utbetalingen er på til sammen seks millioner dollar (ca. 50 millioner kroner), og sammenfaller med at Colombia presenterer sin Visjon for Amazonas i hovedstaden Bogotá. Dette er en nasjonal strategi som skal bidra til å skape alternative inntektskilder for lokalbefolkningen som i dag lever av å hogge skogen for å skape beitemark eller dyrke koka. Amazonas-visjonen skal videre styrke urfolks rettigheter, og forbedre styresett og arealplanlegging i skogsektoren.

-        Amazonasvisjonen er vårt mest ambisiøse klimaprogram, og vårt sterkeste virkemiddel mot klimaendringene. Kun gjennom samarbeid på tvers av sektorer, privat næringsliv, sivilsamfunn og lokale aktører, vil vi klare å oppnå Colombias ambisiøse mål, sier Colombias miljøminister, Luis Gilberto Murillo.

Colombiansk Amazonas dekker et område på over 450 000 km2. Colombia regnes som et av landene i verden med størst naturmangfold, og er det landet i verden med flest arter som ikke finnes i andre land. I denne delen av Amazonas bor det over 59 urfolksgrupper i 169 urfolksterritorier.

I Colombia blir et område tilsvarende 16 fotballbaner avskoget hver time. Mer enn halvparten av avskogingen i landet skjer i Amazonasregionen. Colombia har de siste årene vist politisk vilje til å bevare regnskogen.

Støtten som Norge vil bidra med gjennom Tysklands REDD Early Mover Program går til utvalgte tiltak i Amazonasvisjonen, særlig i fylkene Caqueta og Guaviare som er blant de mest utsatte for avskoging. For 2013 er utslippsreduksjonene fra redusert avskoging beregnet til 8,85 millioner tonn CO2. For 2014 er utslippsreduksjonene beregnet til 10,75 millioner tonn. Utbetalingen fra Norge, Tyskland og Storbritannia belønner en andel av dette.

Fredsprosessen i Colombia, der Norge har en sentral rolle, regnes som en unik mulighet for å få til en mer bærekraftig forvaltning av landets naturressurser. Ifølge Colombias miljøminister, Luis Gilberto Murillo, er den internasjonale støtten avgjørende for å sikre en stabil og varig fred:

- Støtte til alternative produksjonsmetoder som er bærekraftige, både miljømessig, men også sosialt, er en nøkkel for stabil og varig fred i Colombia. Den internasjonale støtten til Amasonasvisjonen kan bli avgjørende for Colombias framtid, sier Murillo. 

Norge, Storbritannia og Tyskland vil tilsammen bidra med inntil 100 millioner dollar til Colombia i form av betaling for utslippsreduksjoner gjennom Tysklands REDD Early Movers (REM) Program i perioden 2016-2020. Avtalen forvaltes av den tyske utviklingsbanken KfW.

 

Til toppen