Norge, Tyskland og Storbritannia belønner redusert avskoging i Colombia

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge, Tyskland og Storbritannia foretar den første utbetalingen til Colombia under regnskogavtalen mellom de fire landene. Utbetalingen er på seks millioner amerikanske dollar og belønner Colombias reduserte avskoging i Amazonas i 2013 og 2014.

For første gang går tre giverland sammen om å betale et regnskogland for utslippsreduksjoner fra skog. Foto: Camilo Ortega

- At færre trær blir felt i colombiansk Amazonas, har stor betydning for verdens klima og naturmangfold, for folk i regionen og for verdenssamfunnet. Med denne utbetalingen belønner vi at avskogingen er redusert, og støtter samtidig Colombias plan for bærekraftig utvikling i Amazonas-regionen, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Den første felles utbetalingen er på til sammen seks millioner dollar (ca. 50 millioner kroner), og sammenfaller med at Colombia presenterer sin Visjon for Amazonas i hovedstaden Bogotá. Dette er en nasjonal strategi som skal bidra til å skape alternative inntektskilder for lokalbefolkningen som i dag lever av å hogge skogen for å skape beitemark eller dyrke koka. Amazonas-visjonen skal videre styrke urfolks rettigheter, og forbedre styresett og arealplanlegging i skogsektoren.

-        Amazonasvisjonen er vårt mest ambisiøse klimaprogram, og vårt sterkeste virkemiddel mot klimaendringene. Kun gjennom samarbeid på tvers av sektorer, privat næringsliv, sivilsamfunn og lokale aktører, vil vi klare å oppnå Colombias ambisiøse mål, sier Colombias miljøminister, Luis Gilberto Murillo.

Colombiansk Amazonas dekker et område på over 450 000 km2. Colombia regnes som et av landene i verden med størst naturmangfold, og er det landet i verden med flest arter som ikke finnes i andre land. I denne delen av Amazonas bor det over 59 urfolksgrupper i 169 urfolksterritorier.

I Colombia blir et område tilsvarende 16 fotballbaner avskoget hver time. Mer enn halvparten av avskogingen i landet skjer i Amazonasregionen. Colombia har de siste årene vist politisk vilje til å bevare regnskogen.

Støtten som Norge vil bidra med gjennom Tysklands REDD Early Mover Program går til utvalgte tiltak i Amazonasvisjonen, særlig i fylkene Caqueta og Guaviare som er blant de mest utsatte for avskoging. For 2013 er utslippsreduksjonene fra redusert avskoging beregnet til 8,85 millioner tonn CO2. For 2014 er utslippsreduksjonene beregnet til 10,75 millioner tonn. Utbetalingen fra Norge, Tyskland og Storbritannia belønner en andel av dette.

Fredsprosessen i Colombia, der Norge har en sentral rolle, regnes som en unik mulighet for å få til en mer bærekraftig forvaltning av landets naturressurser. Ifølge Colombias miljøminister, Luis Gilberto Murillo, er den internasjonale støtten avgjørende for å sikre en stabil og varig fred:

- Støtte til alternative produksjonsmetoder som er bærekraftige, både miljømessig, men også sosialt, er en nøkkel for stabil og varig fred i Colombia. Den internasjonale støtten til Amasonasvisjonen kan bli avgjørende for Colombias framtid, sier Murillo. 

Norge, Storbritannia og Tyskland vil tilsammen bidra med inntil 100 millioner dollar til Colombia i form av betaling for utslippsreduksjoner gjennom Tysklands REDD Early Movers (REM) Program i perioden 2016-2020. Avtalen forvaltes av den tyske utviklingsbanken KfW.

 

Fakta om regnskogavtalen med Colombia

 • Colombia, Norge, Tyskland og Storbritannia inngikk et klima- og skogpartnerskap under COP 21 i Paris 2015.
 • I henhold til intensjonserklæringen som ble signert mellom partene vil Norge bidra med opptil 1,8 milliarder kroner totalt for perioden til og med 2020, hvorav minimum 1,5 milliarder kroner kun vil utbetales for verifiserte utslippsreduksjoner.
 • Opptil 300 millioner kroner vil kunne utbetales forutsatt gjennomføring av avtalte reformer og institusjonsbygging nødvendige for å redusere avskogingen.
 • I intensjonserklæringen inngår også norsk støtte via den tyske Utviklingsbankens (KfW) program REDD Early Movers (REM) som betaling for utslippsreduksjoner i colombiansk Amazonas fra og med 2016. Utbetalingen 2. juni er første utbetaling til Colombia under dette programmet.
 • Les mer: www.regjeringen.no/klimaskog/colombia

Fakta om regnskogen i Colombia

 • Colombias Amazonas dekker 40 prosent av landet, og strekker seg over et område som er større enn Tyskland og England til sammen.
 • Ifølge konvensjonen for biologisk mangfold finnes rundt 10 % av verdens arter i Colombia. Colombia er også det landet i verden der man finner flest fuglearter og orkidéarter.
 • Colombia er landet i verden med flest endemiske arter, som hvitfotet tamarin-ape (Saguinus leucopus), colombiansk ull-ape (Lagothrix lugens), og 73 fuglearter.
 • Regnskogen i Amazons lager anslagsvis 50-80 % av sitt eget regnvær gjennom transpirasjon (fordamping av vann fra blader på trær og planter).
 • Over halvparten av Colombias skoger befinner seg i urfolks og afro-colombianske territorier.
 • Hovedårsaker til avskogingen i colombiansk Amazonas er landbruk, som kvegdrift og kokaproduksjon, samt ulovlig småskala gruvedrift, migrasjon og tømmerhogst.