Debatt om reform av EUs fiskeripolitikk

Kommisjonens forslag til reform av EUs felles fiskeripolitikk (CFP) er nå til behandling i Rådet og Europaparlamentet. Første debatt om reformpakken i Parlamentets fiskerikomité fant sted 11. oktober. Utkastforbud trekkes frem som veldig komplisert å gjennomføre i EUs fiskerier. Fiskerirådene Jan Frederik Danielsen og Rune Dragset rapporterer.

Kommisjonen la 13. juli frem forslag til reform av EUs felles fiskeripolitikk (CFP). Mer om forslaget kan du lese her.

Fiskerikomiteen i Parlamentet har delt saksordføreransvar mellom partigruppene. Spørsmålet om hvilke partigrupper som skulle ha ansvar har vært gjenstand for en betent diskusjon i komiteen. Nå har sosialdemokratene (ved tyske Ulrike Rodust) fått ansvaret for grunnforordningen, med leder i fiskerikomiteen, Carmen Fraga (kristendemokrat, EPP), som skyggerapportør. Skotske Struan Stevenson (konservativ, ECR) har ansvar for forslaget til ny felles markedsordning, mens svenske Isabella Lövin (De grønne) har fått ansvar for EUs tredjelandsavtaler.

Planlegger vedtak i plenum september 2012
I debatten 11. oktober redegjorde Rodust for timeplanen for behandling av forslaget. Rodust vil legge fram et ”working document” for grunnforordningen i januar 2012. Struan Stevenson vil gjøre det samme for markedsforordningen i desember i år. Det vil sannsynligvis bli egne høringer om regionalisering, utkast og omsettelige fiskekonsesjoner (Transferable Fishing Concessions/TFC), hvor en inviterer inn eksterne eksperter. Planen er at fiskerikomiteen skal stemme over sin innstilling i juli neste år, med vedtak i plenum i september. Markedsforordningen vil følge en lignende tidslinje. 

-Utkastforbud komplisert å gjennomføre i EU
Parlamentsdebatten gikk ellers etter velkjente linjer. Utkastforbud trekkes frem som veldig komplisert å gjennomføre i EUs fiskerier. Regionaliseringsforslaget kritiseres for å ikke gå langt nok. Forslaget om innføring av omsettelige konsesjoner er svært kontroversielt, men som Chris Davies (liberal) minnet om, vil man få ned overkapasiteten i EU, hva skulle alternativet være? Struan Stevenson har bedt Parlamentets juridiske tjeneste om vurderinger av forslaget om regionalisering, omsettelige konsesjoner, og utkastforbudet opp mot Lisboa-traktaten.

Norsk utkastforbud trukket frem
I debatten ble det norske utkastforbudet trukket fram som eksempel ved flere anledninger. Det ble konkret spurt om Kommisjonen hadde vurdert å gjøre som Norge når det gjelder landinger av fisk over totalkvotene, altså avsette inndratte midler til kontroll med videre. Generaldirektoratet for fiskeri- og maritime saker (DG MARE) i Kommisjonen  mente dette var en i utgangspunktet god tanke, men for vanskelig å innføre i et EU med mange flere havner å kontrollere enn Norge.

-Markedsordningen må bidra til bærekraftige fiskerier
Stevenson presenterte også sine første betraktninger på reformen av den felles markedsordningen. Etter hans syn må en sikre at markedsordningen bidrar til bærekraftige fiskerier. Det må også tilrettelegges for bedre avsetning og høyere priser på fisk, med andre ord må en gjøre næringen konkurransedyktig på det globale sjømatmarkedet. I tillegg mente Stevenson at næringen var overregulert og det måtte man gjøre noe med.

Status i behandlingen av reformpakken
Status for behandling av reformpakken kan oppsummeres med at målsetningen om å nå nivået for maksimalt bærekraftig utbytte innen 2015 oppfattes som for ambisiøs av  medlemslandene. Ønsket om utkastforbud ønskes velkommen av mange, men det påpekes av andre at det vil bli praktisk svært krevende å fase dette inn  i EU. Forslaget om omsettelige konsesjoner har møtt ikke ubetydelig ideologisk motstand fra mange hold, også fra de land som allerede bruker lignende systemer. Om dette endrer seg over tid vil trolig henge sammen med Kommisjonens evne til å selge dette inn samt i hvordan dette vil bli koblet sammen i den bebudede forordningen (trolig i november) som vil foreslå nye prioriteringer i bruk av subsidier. Regionaliseringsforslaget oppfattes som å være mindre ambisiøst  enn det Kommisjonen tidligere har signalisert.

Til toppen