Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spm. 895 fra Truls Wickholm

Skattelettelser

Jeg viser til brev av 12. april 2016 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Truls Wickholm:

Hva er de totale påløpte skatte- og avgiftslettelsene siden regjeringen tiltrådte, fordelt på kategoriene 1)inntektsskatt, 2) formue/arv, 3) næringsbeskatning, 4) særavgifter, og 5) sektoravifter og overprisede gebyrer?

Begrunnelse:
Ber om en oversikt over provenyet av hver enkelt endring under hver av kategoriene, og hva grepene under hver kategori summerer seg til.

Svar:
De samlede påløpte netto skatte- og avgiftslettelsene siden regjeringen tiltrådte summerer seg til om lag 18,5 mrd. 2016-kroner. Lettelsene samlet og for det enkelte budsjett fordeler seg på ulike kategorier som gjengitt i tabellen nedenfor:

Tabell Netto påløpte skatte- og avgiftslettelser under Solberg-regjeringen. Mill. 2016-kroner 

 

Samlet

Tillegg 2014

RNB
  2014

Proposisjon om differen-siert arbeids-giveravgift

NB
  2015

RNB
  2015

NB
  2016

Inntektsskatt   personer

-8 096

-3 518

-

-

-2 198

0

-2 380

Skatt på formue   og arv

-6 915

-3 737

-

-

-2 788

-

-390

Nærings-beskatning

-6 243

-1 268

-

276

-92

-

-5 160

Merverdiavgift

429

-58

29

-

179

-82

360

Miljørelaterte   avgifter

926

1 188

-183

-

-583

-736

1 240

Energiavgifter

2 230

382

17

-

656

308

868

Andre   særavgifter, toll

-290

-

-209

-

-15

-

-65

Sektoravgifter   og overprisede gebyrer

-502

-349

-

-

-54

-

-99

SUM

-18 460

-7 358

-346

276

-4 895

-510

-5 626


Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen