Aktivitetstilskudd til frivillige rusforebyggende tiltak, driftstilskudd (nasjonal grunnstøtte) til frivillige rusmiddelpolitiske organisasjoner m.m.

Forenkling av tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner under Helse- og omsorgsdepartementet.

Forenkling av følgende tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner under Helse- og omsorgsdepartementet:

  • Aktivitetstilskudd til frivillige rusforebyggende tiltak
  • Driftstilskudd (nasjonal grunnstøtte) til frivillige rusmiddelpolitiske organisasjoner
  • Prosjekttilskudd til utvikling av frivillige rusforebyggende tiltak
  • Oppfølging av Nasjonal hivstrategi ”Aksept og mestring”

Forenklingstiltak: - gjennomgå regelverkene og vurdere begrepsbruken i tråd med KUDs veileder for forenkling. 

  • vurdere rutiner for kunngjøringstidspunkt og muligheten for å samordne kunngjøringene bedre 
  • gjennomgå kunngjøringstekstene for å forenkle språket 
  • vurdere å slå sammen tilskuddsordninger som overlapper 
  • vurdere å lage en enkel veileder for søknads- og rapporteringsprosessen

Forventet resultat for frivillige organisasjoner: Frivillige organisasjoner vil oppleve at søknadsprosessen blir enklere gjennom at begrepsbruken blir lik på tvers av ordninger, at søknadsdatoer kommer tidligere, samt at antallet ordninger blir mindre slik at tidsbruken knyttet til å orientere seg blant mulige ordninger blir mer effektiv. Rapporteringskravene skal bli enklere, slik at dokumentasjonsarbeidet for mottakere av tilskuddsmidler skal bli mindre.

Gjennomføres: Tiltakene gjennomføres høst 2014 og vår 2015.

Til toppen