Svar på skriftlig spørsmål om stopp av pilotprosjekt i Trøndelag

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Heidi Greni (Sp) om fire kommuner i Trøndelag krever pilotprosjektet stoppet.

Svar på spørsmål nr. 2774 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Heidi Greni

Stortingsrepresentant Heidi Greni har stilt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse:

"Fire kommuner i Trøndelag krever nå pilotprosjektet stoppet. Vil statsråden sørge for at prosjektet stoppes til kommuner og berørte grunneiere blir tilstrekkelig involvert?"

Ved inngåelsen av Reindriftsavtalen 2014/2015 ble avtalepartene enige om å få gjennomført et prosjekt for å utvikle og digitalisere reindriftens arealbrukskart. Dette er gjennomført gjennom flere delprosjekter finansiert over reindriftsavtalen. Stortinget er holdt løpende orientert om prosjektet gjennom de årlige proposisjonene om reindriftsavtalen.

Reindriftens arealbrukskart er næringens egen oversikt over hvordan reindriftsområdene brukes. Tidligere har reindriften hatt disse kartene i papirformat, og kartene har da vært lite tilgjengelige for andre. Kartene i papirformat har ikke rettsvirkning. Det har heller ikke de nye digitale kartene. Formålet med digitaliseringen av kartene er å gjøre kartene tilgjengelige for alle, herunder for kommuner, fylkeskommuner og tiltakshavere.

Ved ulike typer inngrep og økt rovvilttrykk vil det kunne være nødvendig for reindriften å endre bruken av arealene. De digitale kartene gjør det nå mulig til enhver tid å ha en oppdatert oversikt over reindriftens bruk av arealene.

Arealbrukskartet skal være et dynamisk verktøy for å synliggjøre reindriftens arealbruk. Det er viktig for kommuner og fylkeskommuner å ha oversikt over hvilke områder reindriften til enhver tid bruker. Arealbrukskartet kan likevel ikke alene brukes som grunnlag for innsigelse av hensyn til reindriften, men kan brukes i kombinasjon med distriktsplaner, bruksregler og dialog med reinbeitedistriktene om den faktiske bruken av arealene. Dette må så legges til grunn i den avveiningen av interesser som må gjøres i ulike plan- og utbyggingssaker.

Som nevnt er de digitale arealbrukskartene reindriftens kart som viser deres arealbruk. Kartene er digitalisert med utgangspunkt i de allerede eksisterende kartene. På denne bakgrunn har det ikke vært ansett som nødvendig å involvere kommunen i oppdateringen av kartene. Jeg vil understreke at fylkesmannen er førstelinjetjeneste i forvaltningen av reindriften, og at det derfor er fylkesmannen som har fått i oppgave å kvalitetssikre kartene.

Delprosjektet knyttet til ajourhold av kartene skal være ferdigstilt i løpet av 2020. Jeg vil be om å få en grundig gjennomgang av status i utvikling av arealbrukskartene i forkant av forhandlingene om reindriftsavtalen for 2021/2022. På bakgrunn av denne gjennomgangen vil jeg vurdere om det er nødvendig å gjøre endringer i systemet for oppdatering av arealbrukskartene.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad