Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om utformingen av nydyrkingsforskriften

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen (FrP) om NIBIOs rapport fra mars 2019.

Svar på spørsmål nr. 1682 fra stortings­representant Morten Ørsal Johansen

Jeg viser til brev fra Stortingets president av 20. mai 2020, vedlagt spørsmål nr. 1682 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen:

"Kan statsråden redegjøre for hvordan NIBIOs rapport fra mars 2019 om myrandelen av dyrkbart areal i ulike deler av landet informerer utformingen av nydyrkingsforskriften?" 

Begrunnelse:

28. mars 2019 leverte næringskomiteen sin innstilling til Prop. 39 L (2018-2019) Endringer i jordlova mv. (klimahensyn ved nydyrking). Det framgår av proposisjonen at hovedregelen er at nydyrking av myr ikke er tillatt av hensyn til klimaet, men åpner likevel for en dispensasjons­adgang som kan gi kommuner tillatelse til nydyrking av myrarealer i særlige tilfeller. Flertallet i næringskomiteen listet i innstillingen opp fem punkter som bør vektlegges ved utarbeidelsen av en forskrift. 

Dagen før avgivelsen ga NIBIO ut en rapport (Arealstatistikk: Dyrkbar mark, 2019) som ga ny kunnskap om tilgangen til og fordelingen av dyrkbart areal i Norge. Rapporten viser at det er stor lokal variasjon i myrandelen av det dyrkbare arealet rundt omkring i landet. 9. april 2019 skriver statsråden at NIBIOs rapport vil være «et viktig underlag i det videre arbeidet med å utforme nydyrkingsforskriften og et dispensasjonsregelverk knyttet til et forbud mot nydyrking av myr» (svar på et skriftlig spørsmål til stortingsrepresentant Pollestad)."

Svar:
I april 2019 behandlet Stortinget lovproposisjonen om endring av reglene om nydyrking - Prop. 39 L (2018-2019) Endringer i jordlova mv. (klimahensyn ved nydyrking). Lovendringen trådte i kraft 1. juli 2019 og innebar at hjemmelsgrunnlaget for å kunne gi regler om nydyrking gjennom forskrift ble utvidet til også å omfatte hensynet til klima.

NIBIO har fremskaffet kunnskapsgrunnlaget i forbindelse med høringen av forslaget om å innføre restriksjoner i adgangen til å dyrke opp myrarealer. Det pågår en kontinuerlig kunnskapsutvikling på dette området. Rapporten som representanten viser til omhandler arealstatistikk som vil bidra til å styrke den kunnskapsbaserte arealforvaltningen på landbruksområdet.

Det pågår et arbeid med å endre nydyrkingsforskriften. Arbeidet bygger på omtalen i lovproposisjonen, de føringene som følger av Stortingets behandling av lovproposisjonen og det kunnskapsgrunnlaget som NIBIO har fremskaffet.  Endringene vil fastsettes og tre i kraft i løpet av kort tid.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad

Til toppen