E39 Stord-Os på høring

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag sagt ja til at Statens vegvesen kan sende forslag til planprogram for E39 Stord på høring. – Fergefri E39 vil være et viktig løft for å sikre vekst og verdiskapning langs hele kysten, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

– Fergefri E39 er et av de store samferdselsprosjektene til regjeringen og vil gi viktig løft for konkurranseutsatt næringsliv, sier Sanner

Det er flere mulige trasévalg for strekningen Stord-Os, og hovedmålet for planarbeidet er å avklare hvilken trase som skal legges til grunn for det videre arbeidet. I høringen ønsker Vegvesenet innspill fra berørte kommuner og statlige sektormyndigheter til hvilke traseer som bør utredes videre.

Regjeringen besluttet i desember 2013 at arbeidet med kommunedelplan for E39 på strekningen Stord-Os skal gjennomføres som statlig plan. Dette innebærer at Kommunal- og moderniseringsdepartementet overtar kommunenes rolle som planmyndighet, og fastsetter planprogram og til slutt vedtar planen.

- Dette er et stort og viktig prosjekt som berører flere kommuner. Prosjektet vil bety svært mye for innbyggere og næringsliv i området og det er viktig med en effektiv planprosess for å få god fremdrift i prosjektet, sier Sanner.

Statens vegvesen gjennomfører planarbeidet og har nå utarbeidet et forslag til planprogram. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i brev til Vegdirektoratet i dag gitt tilslutning til at planprogrammet kan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

I planprogrammet presenterer vegvesenet flere mulige trasealternativer. Vegvesenet gir også sin anbefaling av hvilke alternativer som bør utredes videre og hvilke som bør forkastes allerede nå.

Os kommune har gitt uttrykk for at man lokalt ikke ønsker en dagløsning over Søre Øyane i Os kommune, som er ett av alternativene som vegvesenet foreslår.

Også Samferdselsdepartementet vurderer det som lite sannsynlig at dette alternativet blir valgt som endelig løsning. Alle de mulighetene som Vegvesenet har vurdert, vil likevel bli gjenstand for høring. Høringen av forslaget til planprogram er første fase i planarbeidet.

- Per i dag fremstår en dagløsning over Søre Øyane i Os som lite sannsynlig, men det er likevel viktig at alle alternativer blir gjenstand for høring, sier Sanner.

Når høringen er avsluttet, og Statens vegvesen har oppsummert høringsuttalelsene, vil Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsette det endelige planprogrammet. 

Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Statens vegvesen Vegdirektoratet om Høring og offentlig ettersyn av planprogram for E39 Stord-Os.