En helhetlig næringspolitikk for finansmarkedene

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen legger i dag fram den årlige Finansmarkedsmeldingen til Stortinget. Et av hovedbudskapene i meldingen er at norske banker har blitt mer solide. - Solide banker bidrar til trygghet for husholdninger, næringsliv og samfunnet som helhet, sier finansminister Siv Jensen.

Utsiktene for finansiell stabilitet
Norske banker har i 2015 økt kjernekapitalen og styrket soliditeten i tråd med innfasingen av nye kapitalkrav. Styrket soliditet gjør bankene bedre rustet til å motstå tap på utlån. Bankene har i 2015 også styrket sin likviditetsposisjon og fått mer stabil finansiering. Imidlertid har risikoen for tap på utlån til norske foretak og husholdninger økt gjennom 2015 som følge av svekkede økonomiske utsikter og økt arbeidsledighet. 

Næringspolitikk for finansmarkedene
Solide banker er en styrke for norsk økonomi. God soliditet gjør også at bankenes innlån blir billigere. Det er en fordel både for bankene og for norske bedrifter og husholdninger. Solide banker er viktig i den omstillingen som norsk næringsliv nå er inne i.

- Tillit er viktig for bankene, og økt soliditet er viktig for bankenes tillitsbygging. Myndighetene har stilt krav til økt soliditet, og bankene har levert, sier finansminister Siv Jensen.

- Vi bør synliggjøre bankenes soliditet bedre. Kunnskapen om norske banker er stort sett god i Norge, men også internasjonalt er det viktig å spre kunnskap om norsk økonomi og norsk finansnæring. Vi har god regulering, og norske banker er meget godt kapitalisert i internasjonal målestokk. Den planlagte opptrappingen av kapitalkravene for norske banker nærmer seg nå slutten, sier finansministeren.

- Finansnæringen bidrar til nyskaping og arbeidsplasser over hele landet. Sektoren er bindeledd mellom sparemidler, gode idéer og prosjekter som skal finansieres, sier finansminister Siv Jensen.

Norske livsforsikringsforetak og pensjonskasser forvalter store verdier på vegne av kundene. Investeringer i infrastruktur kan gi langsiktig og stabil avkastning for en del av midlene i livsforsikringsforetak og pensjonskasser. Finansdepartementet vil vurdere endringer i regelverket for å legge til rette for at privat pensjonskapital kan investeres mer i infrastruktur. Samtidig er det en forutsetning at pensjonene skal være trygge og kontraktsforpliktelsene overfor pensjonskundene må overholdes.

Utøvelsen av pengepolitikken
Finansdepartementet mener at rammeverket for hvordan Norges Bank skal utøve pengepolitikken er godt. Det ser ut til å være tillit til pengepolitikken, både blant markedsaktører, de akademiske miljøene og opinionen i alminnelighet.

Pengepolitikken søker å være robust og ta hensyn til faren for særlige ugunstige utfall for økonomien og Norges Bank har vist til at pengepolitikken bør bidra til å motvirke oppbyggingen av finansielle ubalanser.

I utøvelsen av pengepolitikken i 2015 har hovedstyret i Norges Bank veid hensynet til stabil inflasjon mot hensynet til å stabilisere utviklingen i produksjon og sysselsetting. Finansdepartementet finner ikke grunnlag for merknader til Norges Banks utøvelse av pengepolitikken i 2015.

Virksomheten til IMF
I meldingen omtales virksomheten til Det internasjonale valutafondet (IMF). Det redegjøres blant annet for IMFs forespørsel om å øke beløpsrammen for den norske avtalen om lån til IMFs spesielle låneordninger for lavinntektsland (PRGT). Regjeringen er positiv til å øke denne fra 300 millioner SDR til 600 millioner. SDR (om lag 7 milliarder kroner) og vil be Stortinget om fullmakt til dette i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2016.

Les mer i Meld. St. 29 (2015-2016)