Meld. St. 29 (2015–2016)

Finansmarkedsmeldingen 2015

I meldingen redegjøres det for en helhetlig næringspolitikk for finansmarkedene, regelverksutviklingen på finansmarkedsområdet og utsiktene for finansiell stabilitet. Meldingen gir også en oversikt over virksomheten til Norges Bank, Finanstilsynet, Folketrygdfondet og Det internasjonale valutafondet (IMF) i 2015.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget