Endringer i lover og forskrifter fra 1.1.2022 fra Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om opphevelse av eksportkredittloven

Som følge av at Eksportkreditt Norge AS og Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) ble slått sammen til Eksportfinansiering Norge fra 1. juli 2021, er Lov 22. juni 2012 nr. 57 om Eksportkreditt Norge AS (eksportkredittloven) opphevet. Lov om opphevelse av eksportkredittloven skal gjelde fra 1. januar 2022.

To endringer i mineralloven (retting av inkurier)

To endringer i mineralloven trer i kraft. Dette gjelder justering av bestemmelsen om mulighet til å avslå søknad om undersøkelsesrett i § 13 og at det absolutte kravet om konsesjon for uttak av naturstein oppheves. Dette innebærer at naturstein får samme konsesjonsgrense, 10 000 m3,  som andre mineralforekomster.

Dette er to endringer som skulle vært i kraft fra 1. juli i år, men som ved en inkurie ikke ble vedtatt slik det var ment i Prop. 124 L om endringer i mineralloven. Dette er nå rettet opp.

Prisjustering av gebyrer for Justervesenets tilsynsvirksomhet som følge av generell prisstigning

Gebyrer for tilsyn utført av Justervesenet økes som følge av økte kostnader knyttet til å utføre tilsynet.

Mindre endringer i aksjeloven

Endret forskrift om årlig avgift for merkeregisteret for fiskefartøy

For å forenkle prosessen med innkreving av årsavgift for merkeregisteret for fiskeflåten, er det gjort justeringer i ervervstillatelsesforskfriften. Endringene gjør at avgiften kan kreves inn automatisk basert på status for merkeregisteret 1. januar hvert år.

Det gjør at staten unngår unødvendig saksbehandling knyttet til selve innkrevingen. For fiskeflåten betyr endringene at fartøy som ikke skal være i aktivt fiske det påfølgende året må meldes ut av merkeregisteret før 31.12. Samtidig vil fiskefartøy som meldes i registeret gjennom året ikke belastes årsavgift før i det påfølgende år.

Delt ikraftsetting av lov 5. mars 2021 nr. 7 om endringar i deltakerloven og havressurslova (endringar i kvotesystemet)

Lovvedtaket hadde som hovudformål å følgje opp dei delane av Meld. St. 32 (2018-2019) Et kvotesystem for økt verdiskaping (kvotemeldinga) som kravde lovendring, og som Stortinget slutta seg til, jf. Innst. 243 S (2019-2020).  Lovvedtaket inneheld i tillegg enkelte endringar som har som formål å rette opp inkuriar i gjeldande lover, oppdatere referansar til andre lover og så vidare. Det er berre lovendringane som rettar opp inkuriar, oppdaterer referansar og så vidare som trer i kraft 1. januar 2022.