Endringer i lover og forskrifter fra 1. januar 2022 fra Kulturdepartementet

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Ny språklov 

De språklige rettighetene til både bokmålsbrukere og nynorskbrukere blir styrket, det blir krav om klarspråk, samiske språk blir likeverdige med norsk, offentlige organ skal fremme og verne kvensk, romani og romanes. Norsk tegnspråk får status som nasjonalt tegnspråk. 

Endring i forskrift om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsforskriften)

Endringene trer i kraft 1.1.2022 og har sammenheng med at eksisterende FM-konsesjoner for lokalradio forlenges for en periode på fem år, fra 1. januar 2022 til og med 31. desember 2026. Endringene innebærer blant annet en forenkling av enkelte av kringkastingsforskriftens bestemmelser om lokalkringkasting, at forskriften reflekterer forlengelsesperioden for FM-konsesjoner og at det ikke lenger gis adgang til nytildeling eller overføring av konsesjoner for FM-radio i de såkalte slukkeområdene i og rundt de fire store byene.

EUs webdirektiv (WAD)

Stortinget vedtok i mai 2021 endringer i likestillings- og diskrimineringslovens regler om universell utforming av IKT-løsninger. Det betyr at EUs webdirektiv om universell utforming av nettsteder og mobilapplikasjoner (WAD) nå er en del av norsk rett. Det samme gjelder retningslinjer for universell utforming av nettinnhold (WCAG 2.1-standarden). Oppdatert regelverk trer i kraft 1. januar 2022. Det blir innføringstid på 1 år, og nye krav gjelder fra 1. januar 2023.