Enighet om EUs budsjett for 2012

Natt til 19. november ble Rådet og Europaparlamentet enige om EU-budsjettet for 2012. Til tross for stor avstand mellom partene, ble de etter lange forhandlinger enige om et budsjett. Europaparlamentet ønsket i utgangspunktet en betydelig høyere økonomisk ramme enn Rådet. Finansråd Tor Lande rapporterer.

Europakommisjonen la fram sitt forslag 22. april 2011, Rådet behandlet forslaget 25. juli og Europaparlamentet avsluttet sin behandling 26. oktober.

Enig i forliksutvalg
Da det ikke ble oppnådd enighet mellom Rådet og Europaparlamentet etter første gangs behandling av budsjettet, ble det i samsvar med Lisboa-traktatens artikkel 314 satt ned et forliksutvalg bestående av representanter for Rådet (27 representater) og Europaparlamentet (27 representanter). Også Europakommisjonen deltok i forliksutvalget.

Et strammere budsjett
Enigheten besto i at rammen på betalingsbevilgningene skal øke med 1,86 prosent i forhold til nivået i 2011 til 129,088 milliarder euro  - en sum som utgjør 0,98 prosent av EUs bruttonasjonalinntekt (BNI).

Den vedtatte økonomiske rammen må karakteriseres som et strammere budsjett enn forventet, og noe under en sannsynlig inflasjonsjustering. Forliket innebærer også at budsjettet har en betydelig margin til taket fastsatt i langtidsbudsjettet (12, 4 milliarder euro), som kan benyttes til uforutsette begivenheter.

Imøtekommer medlemslandene
Som bakgrunn for det stramme budsjettet vises det til at man med dette ønsker å imøtekomme medlemslandenes store anstrengelser med å balansere sine statsbudsjetter. De formelle vedtak i henholdsvis Rådet og Europaparlamentet skal fattes innen 14 dager.

På samme møte ble det også oppnådd enighet om finansieringen av ITER (forskningsinstallasjon om atomenergi).

Se nærmere om budsjettenigheten her.

Til toppen