EØS og korttidshukommelse

Debattinnlegg i Aftenposten 30. juni 2015

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum fortsetter sin harselas over EØS-midlene i sitt innlegg i Aftenposten.no 26. juni. Han har behagelig kort hukommelse, gitt at var han selv i regjering som var med på å vedta nåværende EØS-ordning.

Uten å gå nærmere inn på enkeltelementene i Vedums innlegg kan jeg slå fast at han mener Norges bidrag til sosial og økonomisk utvikling i dagens Europa stort sett er tull og fjas, at bidragene bør stoppes og at EØS-avtalen bør sies opp.

Vedums utgangspunkt er at EØS-midlene er noe Norge bevilger (eller sløser), uten at det foreligger noen form for gjenytelse eller fordel for oss i dette. Det blir feil.

For det første har EØS-midlene bidratt til at vi i dag samarbeider langt tettere med mottakerlandene enn vi gjorde for ti år siden.Men enda viktigere er at det faktum at EØS-avtalen gir Norge og norsk næringsliv adgang til verdens største marked for varer, tjenester og arbeidskraft, på samme vilkår som alle våre europeiske konkurrenter. Dette er av uvurderlig betydning for næringslivet generelt og for vår eksportindustri spesielt. Hvordan Vedum klarer å overse dette er ikke enkelt å forstå. Et bortfall av EØS-avtalen vil innebære bortfall av et stort antall arbeidsplasser, og i særlig grad ramme de distriktene Senterpartiet ellers hevder å forsvare. I tillegg kommer at EØS-avtalen gir oss nordmenn adgang til et alleuropeisk arbeids- og studiemarked.

EØS er et uttrykk for at det er i Norges interesse å delta i et europeisk fellesskap og bidra til sosial og økonomisk utjevning i Europa. Dette er omfordeling i praksis. Denne politikken er en medvirkende årsak til at millioner av europeere er blitt løftet ut av fattigdom først i Sør-Europa og deretter i Øst- og Sentral-Europa.

Jeg kan forsikre om at vi jobber hardt for å få til et best mulig forhandlingsresultat for vårt fremtidige bidrag til EU, og et bidrag som øker mindre enn det gjorde da Vedum selv satt i regjering. Jeg kan også forsikre om at vi vil arbeide for en innretning på fremtidige EØS-midler som satser mer på å styrke konkurransekraft og arbeidsplasser, samtidig som vi styrker folk-til-folk partnerskap og praktisk samarbeid mellom Norge og EUs medlemsland.

Til toppen