Et mer effektivt bortvisningsregelverk

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å endre regelverket for bortvisning av asylsøkere som har fått avslag. Forslaget er ment å forenkle og effektivisere saksbehandlingen i asylsaker.

– I dag må utlendingsmyndighetene gjøre en del ekstravurderinger som ikke har betydning for asylsaken for å kunne fatte et vedtak om bortvisning. Det fører til at saksbehandlingen tar lenger tid. Det er helt unødvendig. Ved å forenkle regelverket slik som vi nå foreslår, kan saksbehandlingen i Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda effektiviseres sammenliknet med i dag, sier justis-, beredskap- og innvandringsminister Sylvi Listhaug (FrP).

UDI antar at tiden de bruker på vurderinger knyttet til tilleggsvedtak og registreringer, utgjør en fjerdedel av den totale tidsbruken til vedtaksfattingen i for eksempel en Dublin-sak.

– Ved å forenkle regelverket kan saksbehandlerne bruke mindre tid per sak, tid som kan brukes til å behandle flere tilsvarende saker i det samme tidsrommet. Dette fører til sparte saksbehandlingsutgifter, og bedre ressursutnyttelse i forvaltningen, sier statsråden.

Forslaget fra departementet innebærer at det inntas én felles bortvisningshjemmel i et nytt ledd i utlendingsloven § 17 for alle saker hvor en utlending har fått avslag på søknad om beskyttelse etter § 28, og heller ikke har fått oppholdstillatelse etter § 38. Som en følge av denne endringen foreslås det også noen endringer i utlendingsforskriften.

– Forslaget vi sender på høring vil føre til at flere personer enn i dag vil få et bortvisningsvedtak samtidig med avslaget på asylsøknaden, men det vil ikke ha noen betydning for selve vurderingen av beskyttelsesbehovet, sier Listhaug.

Høringsfristen i denne saken er 30. april 2018.

Høring: Forslag til endring i utlendingsloven og utlendingsforskriften – effektivisering av regelverket for bortvisning av tredjelandsborgere i forbindelse med asylsaksbehandling