EU-høring om utvidelser av taksonomien for bærekraftig økonomisk aktivitet

Europakommisjonens ekspertgruppe for bærekraftig finans, «Platform on Sustainable Finance», publiserte 12. juli utkast til to rapporter om mulige utvidelser av EUs taksonomi for bærekraftig økonomisk aktivitet.

De to rapportene fra ekspertgruppen omhandler utvidelser av taksonomien for henholdsvis å omfatte sosiale mål og for å legge til rette for omstilling av aktiviteter som i dag har betydelig negativ miljøpåvirkning.

Fristen for å gi innspill til utkastene er 27. august. Ekspertgruppen vil legge frem endelige rapporter med råd til Kommisjonen om utvidelser av taksonomien i løpet av høsten.

Finansdepartementet oppfordrer norske interessenter til å gi innspill til ekspertgruppen via Kommisjonens høringsportal:

Dersom det er forhold av særlig betydning for norske interesser som Finansdepartementet bør være oppmerksom på, ber departementet om innspill innen 13. august. Innspill sendes på e-post til postmottak@fin.dep.no.

Bakgrunn

I EU ble det i juni 2020 vedtatt en forordning om et rammeverk for et klassifiseringssystem (taksonomi) for bærekraftig økonomisk aktivitet. Taksonomiforordningen antas å være EØS-relevant, men er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen. Regjeringen har foreslått å gjennomføre forordningen i en ny lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer

Kravene i forordningen retter seg mot finansmarkedsaktører som tilbyr finansielle produkter og mot selskaper som er underlagt krav til å rapportere ikke-finansiell informasjon etter regnskapsdirektivet.