EU-kommisjonen har publisert et veikart for gjennomgang av regelverk for krisehåndtering og innskuddsgarantiordninger

EU-kommisjonen ber om høringsinnspill til et veikart for gjennomgang av blant annet krisehåndteringsdirektivet (BRRD) og innskuddsgarantidirektivet (DGSD).

EU-kommisjonen skal evaluere krisehåndteringsdirektivet, innskuddsgarantidirektivet samt en forordning om krisehåndtering innenfor bankunionen (SRMR). Særlig relevante temaer for evalueringen er krisehåndteringsplanlegging, forebygging av bankkriser og reglene for håndtering av kriserammede banker, inkludert en vurdering av hvilke verktøy som bør kunne brukes i en krise og beskyttelse av bankinnskudd.

Krisehåndteringsdirektivet er innlemmet i EØS-avtalen, og gjennomført i norsk rett i finansforetaksloven. Innskuddsgarantidirektivet fra 2014 er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen, men det materielle innholdet (med unntak av innskuddsgarantidirektivets dekningsnivå for garanterte innskudd) er gjennomført i finansforetaksloven og i lov om Bankenes sikringsfond. Alle som har innskudd i norske banker har fremdeles garanti for innskudd på inntil to millioner kroner per bank.

Høringsfristen for å gi innspill til veikartet for gjennomgang av krisehåndteringsdirektivet og innskuddsgarantidirektivet er 8. desember 2020. EU-kommisjonen vil legge ut en bredere offentlig høring av revisjonsdokumentene i løpet av fjerde kvartal 2020.

Finansdepartementet oppfordrer norske interessenter til å avgi høringssvar via EU-kommisjonens høringsportal:

Høring om revisjon av krisehåndteringsdirektivet (BRRD)

Høring om revisjon av innskuddsgarantidirektivet (DGSD)

Dersom det er forhold av særlig betydning for norske interesser som Finansdepartementet bør være oppmerksom på, ber departementet om innspill til eventuell norsk posisjon innen 27. november 2020. Innspill sendes på e-post til postmottak@fin.dep.no.