EU øker innsatsen mot tørke og vannmangel

EUs miljøministere er enige om at tørke og vannmangel må stå sentralt i nasjonal planlegging, og støtter opprettelsen av et europeisk observatorium for tørke og vannmangel. Videre oppmuntres medlemslandene til mer bærekraftig bruk av vann innen landbruk. Tørke og vannmangel var en av flere saker som ble diskutert under miljøministernes rådsmøte 11. juni.

Oppsummering

- Frankrike, Tyskland, Italia og en rekke østeuropeiske land skeptiske til 30 prosent klimamål for EU – ingen avklaring nå

- Diskusjon om ytterligere tiltak mot karbonlekkasje også utsatt

- Spansk formannskap har ikke lyktes med å oppnå enighet på rettsakter for EE-avfall, kjemikalier i EE–avfall eller biocider

- Sensitivt med sterkere integrering av skogpolitikken i EU

Bakgrunn
Den 11. juni var det miljøministermøte i Luxembourg. Dagsorden var temmelig tynn denne gangen uten vedtak av rettsakter og med svært generelle Rådskonklusjoner. Klima var hovedsaken med lunsjdiskusjon omkring fremdriften i Bonn de siste to ukene, samt Kommisjonens rapport om konsekvensene av å gå opp til 30 prosent reduksjonsmål.

Klima og skog
Miljørådet diskuterte Kommisjonens melding om konsekvensene av å gå til et mål om å redusere klimagassutslipp med 30 prosent i 2020 fra 1990, mot det eksisterende målet på 20 prosent.

Den spanske miljøvernministeren Elena Espinosa understreket at EU fortsatt skal være internasjonalt ledende på klimaområdet. Mange medlemsland (bl.a. Sverige, UK og Nederland (usikkert etter utfallet av valget samme dag)) er også positive til å øke målet og mener at EU må bidra med et mer ambisiøst klimamål. Det er likevel nå en vesentlig andel av landene som er klart mot dette, det gjelder bl.a. Italia, Frankrike og de nye medlemslandene. Tyskland er også skeptisk, men den tyske miljøvernministeren synes å antyde at den tyske diskusjonen internt i Berlin ikke er avsluttet. I denne situasjonen forsøkte ikke det spanske formannskapet å finne enighet om hvorvidt EU skal gå inn for et 30 prosentmål. Det ble utsatt til miljørådsmøtet i oktober og det vil heller ikke bli diskutert av EUs toppmøte før oktober.

Den samme Kommisjonsmeldingen vurderer også behovet for ytterligere tiltak mot karbonlekkasje. Også denne diskusjonen vil tas opp igjen i oktober under belgisk formannskap.

Under lunsjen diskuterte ministrene status i de internasjonale klimaforhandlingene. Den spanske miljøvernministeren understreket at det er nødvendig å oppnå konkrete resultater i på det kommende klimamøtet i Cancun, og nevnte særlig tilpasninger til klimaendringer, skog og klimafinansiering. Hun understreket i den sammenheng at EU bidrar til omfattende finansiering av klimatiltak i utviklingsland.

Miljørådet understreket viktigheten av arbeidet med å integrere klimahensyn i vannforvaltning og skog. Rådet ga sin tilslutning til Kommisjonens arbeid med dette. For vannforvaltningen pekes det på at det dette må være sentralt i den kommende vannstrategien fra Kommisjonen. Det spanske formannskapet oppnådde støtte for å institusjonalisere EUs arbeid med tørke og vannmangel (etablere et ”observatorium”).

Miljøministrene vedtok videre Rådskonklusjoner som generelt støtter Kommisjonens arbeid med å utrede behovet for mer integrasjon av skogpolitikken i EU. Flere kilder fremhever imidlertid at det er brukt mye tid på å nedjustere støtten i konklusjonene, og fremhever behovet for grundige analyser. I landbruksministermøtet 17. mai ble det også vedtatt konklusjoner om skog, og de er om mulig enda mer avventende. Foreløpig er det liten interesse for noe mer enn samarbeid om informasjon og kunnskap om tilstandsutviklingen i skog i EU. Kommisjonen skal nå oppsummere høringsrunden etter grønnboken og rapportere til Rådet på slutten året. 

Kjemikalier
Miljørådet fikk også korte statusrapporter på arbeidet med å revidere regelverk for innhold av kjemikalier i elektriske og elektroniske produkter og biocider, men uten at det ble konkludert.

Avfall
Miljøministrene hadde en meningsutveksling om forhandlingene vedrørende revisjon av direktivet om EE-avfall. Det er mange land som nå ser behov for å skjære gjennom diskusjonene omkring virkeområde (generelt eller bestemte produktgrupper), mål (65% innsamling eller lavere) og unntak (solcellepaneler). Rådet er nærmest delt i to i disse spørsmålene. Det spanske formannskapet har ikke maktet å bringe diskusjonene videre. Ministrene kunne heller ikke gå direkte inn i avklaringer ettersom Parlamentet enda ikke har stemt over forslaget i første lesning. Mye tilsier at denne saken vil ta tid siden avstanden til Kommisjonen også er betydelig på flere punkter.

På organisk avfall presenterte Kommisjonen sin kommunikasjon som konkluderer med at det ikke er behov for ytterligere lovgivning nå (se egen rapport om dette den 27. mai). Som kjent er det svært delte syn på dette i Rådet, og Tyskland har uttalt at de ikke ”gir opp” denne saken.

Annet
Frankrike tok opp spørsmålet om genmodifiserte organismer (GMO) og fremhevet betydningen av at endringene i regelverket som Kommisjonen forbereder (mer nasjonal myndighet for utsetting) sees i sammenheng med Rådets konklusjoner på GMO i 2008 (sosioøkonomiske aspekter, vitenskapelig grunnlag etc.).

Les mer fra rådsmøtet her.

Til toppen