Europakommisjonen ønsker innspill til revisjonen av Solvens II-direktivet

Europakommisjonen har lagt ut en høring om mulige endringer i det regulatoriske rammeverket for forsikringsforetak (Solvens II-direktivet).

Høringen, som ble lagt ut 1. juli, er en del av kommisjonens arbeid med en større revisjon av Solvens II-regelverket. Høringen omfatter blant annet forsikringsforetakenes rolle som en kilde til langsiktig finansiering i økonomien og tilbudet av garanterte pensjonsprodukter. Videre omfatter høringen blant annet forbrukervern og nye sårbarheter og muligheter relatert til klimarisiko, digitalisering og cyberrisiko.

Fristen for innspill er 21. oktober 2020. Finansdepartementet oppfordrer norske interessenter til å avgi høringssvar via kommisjonens høringsportal.

Dersom det er forhold av særlig betydning for norske interesser som Finansdepartementet bør være oppmerksom på, ber departementet om innspill til eventuell norsk posisjon innen 30. september 2020. Innspill kan sendes på e-post til postmottak@fin.dep.no.