Evaluering av ID-arbeidet i utlendingsforvaltningen og politiet

Nasjonalt ID-senter har i dag overlevert Justis- og beredskapsdepartementet tre rapporter og en sluttrapport som kartlegger og evaluerer ID-arbeidet i utlendingsforvaltningen og politiet.

Stastssekretær Hans J. Røsjorde mottar rapporten fra Arne Isak Tveitan, leder av Nasjonalt ID-senterStatssekretær Hans J. Røsjorde mottar rapporten fra Arne Isak Tveitan, leder av Nasjonalt ID-senter.

– Nasjonalt ID-senter har gitt oss en omfattende og viktig kartlegging av ID-arbeidet som gjøres i utlendingsforvaltningen og politiet. Nå skal departementet gjennomgå rapportene og nøye vurdere anbefalingene fra Nasjonalt ID-senter, sier statssekretær Hans J. Røsjorde (FrP) i Justis- og beredskapsdepartementet.

Avklart identitet er grunnlaget for å sikre at rett person får en riktig vurdering av søknaden sin. Den bidrar til en mer effektiv og sikker saksbehandling og muliggjør retur av de som ikke har tillatelse til å oppholde seg i Norge.

– Fra et sikkerhetsperspektiv er det viktig at myndighetene vet hvem som oppholder seg i landet. Falsk identitet er også en kriminalitetsutfordring, sier Hans J. Røsjorde.

Regjeringen har pekt på asylkjeden som et område hvor man må ha en helhetstanke og se sammenhengen mellom ankomst, saksbehandling, bosetting og retur.

– Rask avklaring av identitet er også en viktig forutsetning for en effektiv asylsakskjede og saksgangen i utlendingssaker, sier Hans J. Røsjorde.

Justis- og beredskapsdepartementet har i 2015 satt raskere avklaring av identitet som et av sine mål, og økt bevilgningen for å styrke ID-arbeidet.

Nasjonalt ID-senter er et ekspertorgan underlagt Politidirektoratet. Senteret bistår og gir råd om identitet og dokumentkontroll til utlendingsforvaltningen og politiet.

Kartlegging av ID-arbeid - sluttrapport (pdf)

Til toppen