FN: Dagsrapport 25. september, første dag av høynivåuka

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Første dag av høynivåuken var preget av Pavens besøk til FNs generalforsamling, og vedtak av nye bærekraftsmål for de neste 15 årene. Statsminister Solberg holdt Norges innlegg under toppmøtet om bærekraftsmålene.

Hovedsaker under første dag av høynivåuken:

  • Høytidsstemning i FNs generalforsamling med besøk av Paven og vedtak av nye bærekraftsmål for de neste 15 årene (Agenda 2030).
  • Årets høynivåuke i anledning FNs 70-årsjubileum er tidenes største samling av stats- og regjeringssjefer, utenriksministre og andre ledere fra FNs 193 medlemsland samt internasjonale organisasjoner.
  • Statsminister Erna Solberg holdt Norges innlegg under toppmøtet om bærekraftsmålene.
  • Statsministeren og utenriksminister Børge Brende møtte FNs generalsekretær Ban Ki-moon og deltok i en rekke sidearrangementer og utenrikspolitiske samtaler.

Pave Frans ankommer Generalforsamlingen som den fjerde paven som taler i FN. Foto: Eskinder Debebe, FN.

Toppmøte om bærekraftsmålene (Agenda 2030)

Verdens stats- og regjeringsledere vedtok på et toppmøte i New York i dag Agenda 2030 med FNs 17 nye bærekraftsmål. Målene erstatter FNs tusenårsmål fra 2000 og skal gi retning til globalt bærekraftig utviklingssamarbeid frem mot 2030. Bærekraftsmålene har vært forhandlet frem gjennom brede konsultasjoner mellom verdens stater og med omfattende bidrag fra sivilt samfunn. Målene er bredere enn tusenårsmålene fra 2000, og omfatter klima, miljø, økonomisk utvikling og godt styresett.

Pave Frans talte før toppmøtet åpnet. Nobelprisvinner Malala holdt en sterk appell for utdanning, særlig for unge jenter. Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen understreket på vegne av Danmarks formannskap for den 70. generalforsamling at målene er universelle og må gjennomføres i alle land. Ugandas president, som ledet Generalforsamlingen da bærekraftsmålene ble forhandlet, fremhevet at kampen mot fattigdom nå må vinnes. Amnesty Internationals leder Salil Shetty avsluttet åpningssesjonen med en appell om å ivareta og respektere menneskerettighetene gjennom bærekraftsmålene.

Statsminister Erna Solberg oppfordret verdens ledere til å videreføre det gode samarbeidet om bærekraftsmålene frem mot klimakonferansen i Paris. Hun oppfordret til økt humanitær bistand og utviklingsbistand, investering i utdanning og helse, og å fremme godt styresett. Hun vektla videre likestilling og hensyn til miljø og livsgrunnlag. Norges innlegg finner du her.

God stemning i den norske delegasjonen under bærekraftstoppmøtet. Foto: UD.

Mange ledere påpekte i sine innlegg at målene må gjennomføres på en måte som tar hensyn til miljø og mennesker, såvel som velstand og fred. Flere viste til Pavens tale og sa at felles tiltak mot klimaendringene er nødvendig, både for å redusere fattigdom og beskytte klodens livsgrunnlag. Land som er særlig utsatt for klimaendringer (som Kiribati og Palau) understreket hvor kritisk dette er for deres overlevelse. Flere talere trakk frem behovet for å gjøre mer for å styrke kvinners stilling. Colombia understreket at bærekraftsmålene er viktig for fred. Flere utviklingsland la vekt på behovet for rettferdig utvikling med verdighet for alle. Irland og Tyskland pekte på behovet for at bærekraftsmålene adresserer de grunnleggende årsakene til migrasjon. Merkel refererte til samarbeidet med Norge og Malawi om evaluering av innsatsen mot Ebola.

Utryddelse av ekstrem fattigdom og sult var tema under et eget dialogmøte, der statsminister Solberg deltok sammen med ledere fra land og regionale organisasjoner i nord og sør. Presidentene fra Mali, Namibia og Zambia samt en rekke statsministre, FN-sjefer og ledere fra organisasjoner og næringsliv var med. Bill og Melinda Gates fremhevet, i likhet med statsministeren, satsing på mødre- og barnehelse og ernæring som helt sentralt i kampen mot sult og fattigdom. Unilevers toppsjef Paul Polman fremhevet partnerskap med privat sektor bl.a. for å styrke matsikkerheten.

Solberg tok til orde for økt humanitær bistand til de millioner av flyktninger, fordrevne og andre som er rammet av Syria-krisen. Hun fastslo at humanitær bistand til ernæring og skolegang for barn og unge også er en investering i langsiktig menneskelig utvikling. Interaktiv dialog om gjennomføringen: http://www.norway-un.org/Statement

Det er plass for humor, også i høynivåmøter: Statsministeren traff tonen da hun i et annet sidearrangement om gjennomføring av bærekraftsmålene siterte «den berømte filosofen Elvis Presley», som i en av sine sanger ba om «A little less conversation, a little more action – please». Dette ble plukket opp av flere andre paneldeltakere, som foreslo flere Elvis-titler som veivisere i den videre prosessen, som «Always on my mind», «All shook up», og «Don't be cruel». Les talen her.

Statsminister Erna Solberg siterer Elvis i dialogmøte med blant andre generalsekretær Ban Ki-moon, forbundskansler Angela Merkel, sjefen for FNs utviklingsprogram, Helen Clark, om hvordan man best kan fremme bærekraftsmålene. Foto: Christian Osorio, UD.

Matsikkerhet

Utenriksminister Børge Brende holdt et av åpningsinnleggene på arrangementet Eatx Post 2015, hvor man drøftet hvordan verden kan produsere nok mat på en miljømessig bærekraftig måte. Møtet ble arrangert av Eat, i samarbeid med Utenriksdepartementet, Verdens helseorganisasjon og utviklingsorganisasjonen Cigiar. Eat-initiativet ledes av Gunhild Stordalen. Møtet samlet en bred gruppe stater, FN-organisasjoner, akademia og næringsliv. Diskusjonen løftet bl.a. frem at 800 millioner mennesker i dag er kronisk underernærte, og av disse er 160 millioner barn. Det var bred enighet om at man å tenke helhetlig på ernæring, som berører miljø, klima, helse og utdanning. Oppnåelse av bærekraftsmål to om matsikkerhet må derfor ses i sammenheng med flere andre mål. Det var enighet om at ulike fagmiljøer og profesjoner må jobbe sammen for å komme opp med løsninger. Eat-initiativet har som formål å skape slike møteplasser.

Utenriksminister Børge Brende holder åpningsinnlegg på Eatx Post 2015-arrangementet i regi av Gunhild Stordalen. Foto: Frode Overland Andersen, UD

Bilaterale møter

Høynivåuken er en anledning for verdens ledere til å gjennomføre et stort antall bilaterale utenrikspolitiske samtaler på kort tid, og er årets viktigste politiske møteplass.

Statsminister Erna Solberg, utenriksminister Børge Brende og klima- og miljøminister Tine Sundtoft med generalsekretær Ban Ki-moon. Foto: UN Photo/Eskinder Debeb.

Statsminister Erna Solberg, utenriksminister Børge Brende og ambassadør Geir O. Pedersen i samtale med visegeneralsekretær Jan Eliasson. Foto: UD.

Anstendig arbeid

Norge deltok på et sidearrangement om implementering av bærekraftsmål 8 om anstendig arbeid, arrangert av Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) sammen med Angola og Belgia. Det var innlegg på ministernivå fra blant annet Angola, Belgia, Etiopia, Nederland, Portugal og Colombia samt ved generalsekretærens spesialrådgiver Amina Mohammed. Fra sivilt samfunn fikk den norskstøttede tenketanken Just Jobs Network en fremtredende plass. Det var bred enighet om at sysselsetting og anstendig arbeid er avgjørende for inkluderende og bærekraftig utvikling. Det ble også lagt vekt på at gjennomføring av bærekraftsmål åtte om anstendig arbeid må ses i sammenheng med de øvrige 16.

Helse

Norge deltok på en rekke helsearrangementer. Her er noen eksempler:

Sidearrangement om Game Change in Ebola and Global Health: Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte sommeren 2014 ebolautbruddet for en global krise. En sentral erfaring er at det er viktig med lokal beredskapsplan og eierskap, samarbeid med privat sektor, tverrsektorielt arbeid, innovasjon, samt å trekke med overlevende i det videre beredskapsarbeidet.  

Transforming the World: Promoting Healthy Lifestyles and NCDs control: Møtet omhandlet viktigheten å fremme sunn livsstil og kontroll av ikke-smittsomme sykdommer (NCDs). Lederen av Verdens helseorganisasjon Margret Chan fremhevet at de nye globale helseutfordringene vi står overfor er langt mer komplekse enn tidligere. Fokus på ikke-smittsomme sykdommer vil fordre bedre integrering av helsetiltak og samt tverrfaglig arbeid.

Reaffirming Resolve: Sustainable Development Starts with Sexual and Reproductive Health Rights: I 2010 ble Global Leaders Council for Reproductive Health (GLC) etablert. Gruppen består av høytstående personer, deriblant Gro Harlem Brundtland. Rådets medlemmer har forpliktet seg til å bevisstgjøre og fremme menneskerettigheter, især seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). Fokus på møtet var på å sikre at det blir økt oppmerksomhet rundt seksuelt overførbare sykdommer og komplikasjoner knyttet til graviditet og fødsel.