FN konferanse for å ta vare på verdens naturmangfold

En ministererklæring om å ta vare på naturmangfoldet ble vedtatt i Cancun, Mexico. FNs konferanse for å stoppe tapet av naturmangfold ble avholdt i helgen med deltakelse fra over 100 ministre fra hele verden.

Fra Norge deltok statssekretær Lars Andreas Lunde fra klima- og miljødepartementet. Hovedtema for ministerdelen av partsmøtet er naturmangfold innenfor jordbruk, skogbruk, fiskeri og turisme.

Bærekraftig landbruk

Landbruket både påvirker og er avhengig av naturmangfoldet. Ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO), skal matproduksjonen i verden økes med 50 prosent innen 2030 for å brødfø en økende befolkning. For å produsere denne maten, er landbruket avhengig av naturens biologiske mangfold. Men landbruket medvirker i stor grad til at arter forsvinner og mangfoldet reduseres, noe som igjen slår tilbake på landbrukets evne til å produsere mat.

Diskusjonene på møtet viste at landbrukssektoren tar utfordringene på alvor; hvordan produsere mer mat uten å ødelegge naturgrunnlaget.

Den internasjonale Trondheimskonferansen om naturmangfold i juni i år, kom med anbefalinger om et mer bærekraftig landbruk som tar hensyn til naturen.

— Anbefalingene fra Trondheimskonferansen  om et mer bærekraftig landbruk som tar hensyn til naturen, er et viktig bidrag til møtet i Mexico, sa statssekretær Lars Andreas Lunde.

Pollinering er et eksempel på hvordan landbruket må ta hensyn til naturen. Verdien av bier, humler og andre ville pollinatorer er anslått til en verdi av fem norske statsbudsjett, viser rapport fra det internasjonale Naturpanelet.

— Ville pollinatorer bestøver flertallet av verdens mest næringsrike matplanter, for eksempel grønnsaker, frukt, bær og nøtter. Pollinatorene er flere steder under press på grunn av endret arealbruk, intensivering i landbruket, forurensning og klimaendringer, sa Lunde.

Bærekraftig fiskeri

Ministre fra en rekke land, tok til orde for at fiskeri- og havbrukssektoren må involveres i arbeidet med å ta vare på naturmangfoldet.

— Havet blir avgjørende for å gi verden mat i fremtiden. God forvaltning av fiskeriene og bærekraftig havbruk er helt nødvendig for å bevare naturmangfoldet og for å lykkes med bærekraftig vekst i sjømatnæringen, sa Lunde.

— Norsk fiskeriforvaltning har utviklet seg til å bli svært vellykket gjennom å satse på kunnskap og lære av tidligere feil, og ved å balansere sosiale, økonomiske og miljømessige hensyn. Avskaffing av subsidier i norsk fiskerinæring er et eksempel på dette, sa Lunde.

Kampen mot forurensning og marin forsøpling blir svært viktig for å sikre tilgang på trygg sjømat i framtiden.

Internasjonale mål

På partsmøtet i konvensjonen om biologisk mangfold i Nagoya i Japan i 2010 vedtok verdens land nye globale mål om bevaring og bærekraftig bruk av naturmangfold, de såkalte Aichimålene. En av hovedsakene på partsmøtet i Mexico er å evaluere oppfølgingen av disse målene. Basert på denne evalueringen vil møtet kunne fatte vedtak om hvor innsatsen må styrkes.

 

Konvensjonen om biologisk mangfold (CBD)

  • Konvensjonen om biologisk mangfold (Convention on Biological Diversity, CBD) er en global avtale som har som mål at vi skal ta vare på det biologiske mangfoldet og bruke biologiske ressurser på en bærekraftig og rettferdig måte.
  • Konvensjonen trådte i kraft i 1993.
  • I alt 195 land og EU har signert avtalen.
  • Partsmøtet i FNs konvensjon for biologisk mangfold i Cancun, Mexico er det trettende i rekken. Det foregår fra 4. til 17. desember.
  • Hovedtema for ministerdelen av partsmøtet, i Cancun, er naturmangfold innenfor jordbruk, skogbruk, fiskeri og turisme.

 

Til toppen