Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forbedrer pasientrettigheter og ventetidsregistrering

Dagens pasientrettigheter fører til ulik behandling av pasienter og ulik forståelse av ventetid. Helse- og omsorgsdepartementet foreslår nå en ny modell som forenkler pasientrettighetene og ventetidsregistreringen.

Ulik forståelse av pasientrettighetene har ført til at sykehus setter ulike frister for behandling og registrerer ventetid på ulike måter.

Den nye modellen innebærer at fristen for helsehjelp blir innfridd når pasienten møter på sykehuset for første gang, enten møtet er starten på en utredning eller starten på en behandling.

Dette betyr at skillet mellom frist til utredning og frist til behandling blir fjernet. Endringen blir støttet av mange fagfolk og faginstanser.

- Ved å gjøre dette legger vi større vekt på behandlerens møte med den enkelte pasient og vurderingen av pasientens individuelle behov før det blir tatt stilling til behandlingsmetode, sier helseminister Bent Høie.

Rundt 80 prosent av pasientene som blir henvist til sykehus, blir utredet før det tas stilling til hvilken behandling de trenger.

- Den nye modellen understøtter dermed dagens praksis på sykehusene. Det er en av grunnene til at den får bred støtte av fagfolk og representanter for pasienter og brukere, sier Høie.

Det har de siste årene vært mye debatt om ventetidsregistreringen på sykehusene. Helsedirektoratet fikk derfor i oppdrag å utarbeide alternative modeller til dagens ventetidsregistrering i samråd med de regionale helseforetakene, Legeforeningen og representanter for pasienter og brukere. I samtlige modeller ble det anbefalt at skillet mellom utredning og behandling fjernes. Det er en av disse modellene Helse- og omsorgsdepartementet nå sender på høring.

Modellen innebærer at alle pasienter skal få en individuell frist for når helsehjelpen skal starte i løpet av ti dager. Slik er det også i dag.

Den nye modellen vil innebære at rapporteringsbyrden i helsetjenesten blir mindre.

Endringen vil innebære at den registrerte ventetiden anslagsvis går ned med om lag 0,5 dag. Dette vil ikke være en reell nedgang i ventetid, men en konsekvens av endret regelverk. Det skal tas høyde for dette i fremtidige presentasjoner av utviklingen i ventetid.

Modellen er en opprydning i regelverket på kort sikt for å sikre like rettigheter og lik registrering av ventetid.

På lang sikt kan det bli aktuelt med regelendringer som i enda større grad støtter opp om gode pasientforløp og reduserer administrasjon, men som ikke svekker pasientenes individuelle rettigheter.

Den nye ventetidsregistreringen medfører endringer i pasient- og brukerrettighetsloven.

Høringsfristen er satt til 15. april.

Les høringsnotatet

Til toppen