Foreslår å holde barnetrygden utenfor ved beregning av økonomisk stønad

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet legger denne våren frem en lovproposisjon for Stortinget med forslag til flere endringer i sosialtjenesteloven og arbeidsmiljøloven.

Det har over tid vært en samfunnsutvikling hvor mange familier med lave inntekter har opplevd å bli hengende etter. Barnetrygden er en universell ordning som alle mottar uavhengig av inntekt, og kan være et viktig virkemiddel for å bedre familienes økonomi.
I budsjettforliket for 2022 mellom Sosialistisk Venstreparti og regjeringspartiene er det enighet om at regjeringen skal fremme lovforslag om at barnetrygden skal holdes utenfor ved beregning av økonomisk stønad. Dette følges nå opp i lovproposisjonen. En lovendring som innebærer at barnetrygden ikke skal tas hensyn til ved vurderingen av søknader om økonomisk sosialhjelp er et virkemiddel for å bedre økonomien til barnefamilier. 

Det fremmes i tillegg forslag om to andre endringer i sosialtjenesteloven. Den ene endringen gjelder en justering av sosialtjenestelovens bestemmelse om statsforvalterens tilsynsvirksomhet. Forslaget medfører at bestemmelsen omfatter tilsyn med kommunens internkontroll knyttet til de sosiale tjenestene. Endringen innebærer lovfesting av allerede gjeldende praksis. Den andre endringen gjelder opphevelse av en hjemmel til å gi forskrift om midlertidige bestemmelser om økonomisk stønad til selvstendig næringsdrivende og frilansere som mister inntekt fordi kontrakter og oppdrag ikke kan gjennomføres som følge av utbrudd eller fare for utbrudd av allmennfarlig sykdom. Forskriftshjemmelen er aldri tatt i bruk, da det i stedet kom på plass en egen kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende.

Proposisjonen inneholder også forslag til enkelte endringer i arbeidsmiljøloven, blant annet foreslås det å tydeliggjøre bedriftshelsetjenestens formål.