Fortsatt midlertidig bevæpning av politiet

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag samtykket til fortsatt midlertidig bevæpning etter anmodning fra Politidirektoratet (POD). Samtykket gjelder til 20. august 2015.

Vurderingen fra departementet baserer seg på en oppdatert trusselvurdering og politidirektoratets vurdering av nødvendige tiltak for å følge opp trusselvurderingen som er uendret fra forrige gang samtykke ble gitt.

Departementet bad POD gjennomføre en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for hvert politidistrikt. Hensikten har vært å undersøke om det finnes kompenserende tiltak som kan redusere eller fjerne behovet for midlertidig bevæpning. Politidirektoratet har ikke funnet tiltak som kan erstatte den midlertidige bevæpningen.

– Jeg er opptatt av at politiets tiltak i den vanskelige situasjonen vi er i skal være tilfredsstillende og sikre borgerne og politiet best mulig mot terrorangrep. Basert på det trusselbildet PST formidler og den klare anbefalingen fra POD mener jeg det er viktig at den midlertidige bevæpningen fortsetter, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Han understreker imidlertid at det fortsatt vurderes eventuelle andre tiltak enn midlertidig bevæpning, men at det først og fremst er borgernes og politiets trygghet som må være den viktigste politiske prioriteringen.

Samtykket til midlertidig bevæpning er gitt med virkning frem til 20. august. Bakgrunnen er at Justis- og beredskapsministeren vil drøfte situasjonen med regjeringen før en eventuell ytterligere forlengelse av samtykket.

Til toppen