Fortsatt personkontroll på indre Schengen-grense etter 11. november

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge har i dag varslet EU-kommisjonen om at det vil utøves indre grensekontrollen i seks måneder fra 11. november, på bakgrunn av trusselbildet i Europa. Tyskland, Østerrike og Danmark har gitt samme varsel.

– Norge er i likhet med Tyskland, Frankrike, Østerrike og Danmark bekymret for terrortrusselen i Europa, og den fortsatte tilstedeværelsen av mange migranter med uavklart identitet i Schengen-området. Vi vil derfor fortsatt ha personkontroll på indre Schengen-grense også etter 11. november, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP).

Norge utøver midlertidig indre grensekontroll frem til 11. november 2017, ved fergeankomster i Norge fra Tyskland, Danmark og Sverige. Grensekontrollen er hjemlet i grenseforordningens artikkel 29, grunnet alvorlige og vedvarende mangler ved yttergrensekontrollen, som utgjør en alvorlig trussel mot offentlig orden eller sikkerhet. Den nye beslutningen om grensekontroll i seks måneder fra 11. november er hjemlet i forordningens artikkel 25, med grunnlag i den foreliggende terrortrusselen.

– Vi legger opp til at personkontrollen ved fergeankomstene vil fortsette som i dag, men kontrollen kan også utvides til luft- eller landegrensene dersom sikkerhetssituasjonen tilsier det, sier Amundsen.

– Jeg er også opptatt av at Schengens grenseforordning bør endres slik at den blir bedre tilpasset dagens trusselbilde. Norge støttet i forrige måned det tysk-franske forslaget om endringer i forordningen. Forslaget balanserer behovet for å opprettholde prinsippene om fri bevegelse i Schengenområdet, samtidig som man gir medlemsstatene en bedre mulighet til å utøve grensekontroll i den nye sikkerhetssituasjonen vi nå ser i Europa, sier Amundsen.