Forventede antall asylsøkere 2016

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I forbindelse med forberedelsene til regjeringens behandling av forslag til revidert nasjonalbudsjett, har Beregningsgruppen for utlendingsforvaltningen (BGU) endret anslaget for forventet antall asylsøkere i 2016.

Det understrekes at prognosene er usikre. For å sikre at budsjettene på alle poster baseres på de samme forutsetningene, må det legges et punktanslag for ankomsttall til grunn. Det anslås at det mest sannsynlige scenarioet for 2016 tilsier ankomst av 5000–50 000 asylsøkere. I dette intervallet anses om lag 25 000 som mest sannsynlig.

Et utfallsrom på 10 000 til 60 000, med et punktanslag på 33 000 ble satt i september 2015, og 33 000 ankomster ligger til grunn for saldert budsjett 2016. Usikkerheten er fremdeles stor, men grensekontrollene som er satt i verk i Europa har medført lave søkertall i Norge. Sannsynligheten for at grensekontrollene vil vedvare har også økt. Det bør imidlertid legges til at et økende antall migranter ikke kommer seg videre fra Hellas og deler av Balkan. Dette kan tvinge frem endringer og nye reiseruter. Samlet vurderes sannsynligheten for de høyere anslagene som lavere enn i tidligere vurdering.

Politiets utlendingsenhet og Utlendingsdirektoratet utarbeider prognoser over hvor mange som vil søke beskyttelse. Prognosene behandles i Beregningsgruppen for utlendingsforvaltningen (BGU) og legges til grunn for beregninger av bevilgningsmessige konsekvenser. Regjeringen vil komme tilbake til de bevilgningsmessige konsekvensene i forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett, 11. mai.