Frist for behandling av rovviltsaker

Miljøverndepartementet har vedtatt instruks om frister for behandling av søknader og klager knyttet til skadefelling, lisensfelling av jerv og ulv og kvotejakt på gaupe. Instruksen trer i kraft fra 1. januar 2014 og er en direkte oppfølging av rovviltforliket fra 2011.

- Jeg innfører fristene for å sikre at disse sakene blir behandlet mens de ennå er aktuelle. For eksempel er det viktig at klagesaker er ferdig behandlet før jakt- eller lisensfellingsperioden starter, sier klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft.

I forvaltningen av våre store rovdyr er det av og til behov for å vurdere om det skal gjennomføres skadefelling av rovvilt for å forhindre skade på beitedyr. For alle involverte parter er det viktig at søknader om skadefelling besvares raskt. Det er departementets oppfatning at dette gjøres i dag, og som regel gjennomføres saksbehandlingen i løpet av få timer.

- Instruksen vil også gjelde for saker knyttet til skadefelling, og det er en klar ambisjon om å ha en så effektiv og forsvarlig saksebehandling som mulig. Instruksen vil gjelde for rovviltnemndene, fylkesmennene, Miljødirektoratet og Miljøverndepartementet, sier Sundtoft.

Instruksen gir en maksimal saksbehandlingstid for besvarelser av søknader om skadefelling i førsteinstans på tre virkedager. Klageinstansen skal avgjøre klager som gjelder skadefelling så raskt som mulig, og senest innen tre uker etter at den har fått oversendt den behandlede klagen fra førsteinstansen.

Last ned instruksen her (pdf).

Til toppen