Fulgte opplysningsplikten

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsens opplysningsplikt overfor Stortinget er oppfylt i asylbarnsaken.

I trontaledebatten i oktober i fjor forklarte statsråden at det ikke er gitt politiske føringer om at sakene til lengeværende mindreårige skal prioriteres særskilt, men at alle saker som berører barn skal prioriteres.

– Jeg forklarte også at det ikke var sendt noen signaler fra regjeringen om at en skal prioritere lengeværende barn for at en skal sende dem raskere ut i forkant av et regelverk. Begge deler stemmer med sakens faktum, sier justis- og beredskapsminister Anundsen.

Riktig versjon

I redegjørelsen 2. desember gikk statsråden kort gjennom hva som var skjedd med endringen i tildelingsbrevet og den manglende oppfølgingen i disponeringsskrivet.

– Det stemmer også med sakens faktum, sier statsråden, som presiserer at en på det tidspunktet ikke hadde en samlet oversikt over eventuelle konsekvenser av feilen.

Klar politikkendring

Tildelingsbrevet fra departementet til Politidirektoratet for 2014 anga hvilke type retursaker som skulle prioriteres. Utviste straffedømte var første prioritet, retur etter Dublin-forordningen annen prioritet, og utlendinger med avslag som ikke har fått utsatt iverksettelse er tredje prioritet.  I tillegg sto det i brevet at saker som omhandlet barn skulle prioriteres. Det sto videre at det er viktig at returene skjer så raskt som mulig etter endelig avslag.

– Dette er en klar politikkendring. I 2014 skulle man prioritere arbeidet med barn generelt, ikke lengeværende spesielt. Samtidig som en generelt skulle fokusere mer på rask retur etter endelig avslag. Det ville være uheldig å prioritere arbeidet med saker som involverer lengeværende barn fremfor andre barn, sier Anundsen, som presiserer at endringen imidlertid ikke var et signal om at lengeværende barn ikke skulle uttransporteres eller skjermes fra retur.

Hensyn til barnet

Det har ikke vært regjeringens intensjon å sende ut et høyt antall lengeværende barn, men det er heller ikke gitt signaler om at de skal skjermes særskilt fra retur.

– Det har vært viktig for denne regjeringen å sikre at hensynet til lengeværende barn ivaretas bedre enn under den rødgrønne regjeringen.

Gjennomgår rutiner

Statsråden beklager ovenfor Stortinget at endringen i det omtalte tildelingsbrevet ikke er med i disponeringsskrivet som politidirektoratet sender ut til underetatene.  

– I all statlig styring må det imidlertid legges til grunn at føringer fra overordnet organ følges opp, sier statsråden, som nå skal gjennomgå rutinene i departementet med sikte på en noe grundigere oppfølging av disponeringsskrivene i underliggende etater, særlig der det gjøres politikkendringer.

Ikke videreformidlet

På komiteens spørsmål om departementet burde ha forstått at formuleringen ikke ble videreformidlet internt i politiet, svarer statsråden:

– Departementet har fått informasjon om returtall og returer av mindreårige, også lengeværende mindreårige. Dette var informasjon som kom løpende og som ikke ble sett i forholdt til bestemte mål eller som ble summert opp slik at en kunne finne bestemte avvik fra foregående år.

Fornøyd

– Jeg vil også gi utrykk for at jeg er fornøyd med at vi har fått på plass en langt bedre ordning for lengeværende barn under denne regjeringen, sammen med KrF og Venstre, enn det som var tilfellet tidligere, sier justis- og beredskapsministeren.
 

Fakta: Uttransporter i 2014

  • Det ble gjennomført totalt om lag 7 250 uttransporter i 2014.
  • Over 2 800 av de uttransporterte var ilagt straffereaksjon. Det er nærmere 40 prosent av alle de returnerte, og betydelig flere enn tidligere år.
  • Andelen mindreårige som er uttransportert er under 9 prosent.
  • Andelen mindreårige med oppholdstid over fire år er ca 1,1 prosent av totalt antall som ble uttransportert.
Til toppen