Full økonomidagsorden for polsk formannskap

Oppfølging av tiltakene etter den økonomiske krisen blir blant de viktigste sakene for det polske formannskapet, ved siden av EUs nye langtidsbudsjett og flere initiativer på skatteområdet og for finansielle tjenester. Finansråd Kari Anita Syverud rapporterer.

Polen overtok det roterende formannskapet i Rådet 1. juli etter Ungarn. Polen er i formannskaptrio med Danmark og Kypros. Formannskapet ivaretar framdriften i EUs lovgivende og politiske beslutningsprosess og forbereder og leder alle rådsmøtene med unntak av utenriksrådet og toppmøtene. Rådet for økonomiske og finansielle saker (Ecofin) ledes de neste seks månedene av finansminister Jacek Rostowski fra det liberalkonservative partiet Platforma Obywatelska.

Formannskapet har ansvaret for å forhandle fram kompromisser mellom medlemslandene og representerer Rådet i trilogforhandlinger med Europaparlamentet under medbestemmelsesprosedyren. Dette innebærer at de har stor innflytelse på den praktiske utformingen av regelverk for finansielle tjenester og Ecofins dagsorden.

Prioriteringene for det polske formannskapet ble lagt fram i juni og følger i stor grad det felles 18-månedersprogrammet for trioen. Ifølge Polen er hovedmålsettingen med seksmånedersprogrammet å stimulere til raskere økonomisk vekst og forsterke EUs politiske fellesskap.

I kjølvannet av finanskrisen
På det økonomiske området vil oppfølging av tiltakene etter den økonomiske krisen være blant de viktigste sakene. Polen er ikke med i eurosamarbeidet og dermed ikke medlem i Eurogruppen. I programmet understreker polakkene imidlertid at stabilitet i euroområdet er avgjørende for EU som helhet. En hovedoppgave for det polske formannskapet vil være å strømlinjeforme alle tiltak og ulike sammenslutninger som er blitt initiert i kjølvannet etter statsgjeldsproblemene i euroområdet og få dem til å virke sammen innenfor rammen av det formelle EU-samarbeidet.

Polen er opptatt av gode løsninger for alle 27 medlemsland, der også landene utenfor eurosamarbeidet involveres i tiltak knyttet til den felles valutaen. Polen sluttet seg til den frivillige ”Euro pluss-pakten” om dypere økonomisk koordinering for styrket konkurranseevne og økt konvergens utover det formelle økonomiske samarbeidet som ble lagt fram på møtet med stats- og regjeringssjefene i EU den 24. og 25. mars. Det må likevel antas at Polen ikke kommer til å spille en sentral rolle når det gjelder eurokrisen og de nye institusjonene, som i hovedsak diskuteres direkte mellom hovedstedene i eurolandene og på toppledernivå ledet av rådspresident Herman Van Rompuy. Formannskapets hovedoppgave er å følge implementeringen av vedtatte tiltak fra dag til dag.

Polen har sammen med Tyskland markert seg som forkjempere for budsjettdisiplin og forventes å legge stor vekt på budsjettkonsolidering. I prioriteringene understrekes det at formannskapet vil arbeide for likere behandling av alle medlemsland i henhold til Stabilitets- og vekstpakten (SVP). Oppfølgingen av det første europeiske semester for budsjettbehandling har derfor høy prioritet hos polakkene. Det europeiske semester innebærer at medlemslandene må levere sine overordnede budsjettplaner til EU tidlig på året, slik at disse kan evalueres i EU før forslagene behandles i nasjonale parlamenter.

Sentral rolle om EUs nye langtidsbudsjett
Det polske formannskapet vil også spille en sentral rolle i forhandlingene rundt EUs nye langtidsbudsjett for 2014-2020, som ble lagt fram 29. juni. Polakkene ønsker et budsjett som underbygger vekststimulerende investeringer gjennom en målrettet satsing på det samhørighets- og regionalpolitiske området. I tillegg understreker Polen viktigheten av fortsatt satsing på felles landbrukspolitikk (CAP) for å sikre tilgangen på matvarer i EU.

Flere skattesaker
På skatteområdet vil det polske formannskapet følge opp forslaget om en harmonisert selskapsskattebase i Europa, framlagt 16. mars i år. Det samme gjelder revisjonen av sparedirektivet og informasjonsutvekslingsavtaler med tredjeland. Sentralt er også arbeidet med beskatning av finanssektoren. Her diskuteres enten en transaksjonsskatt (FTT) eller en aktivitetsskatt (FAT). I tillegg vil polakkene følge opp forslaget til revidert energiskattedirektiv, som ble fremmet 13. april. Polen imøteser også en ny strategi for merverdiavgift som reduserer den administrative byrden og stimulerer til vekst.

Formannskapet vil fokusere på tiltak som styrker det indre marked, ved å eliminere eksisterende skjevheter og identifisere vekstkilder. Formannskapet en koordinerende rolle for framdriften i EUs vekst og sysselsettingsstrategi Europa 2020.

Forhandlinger om innskuddsgarantidirektivet
På området for finansielle tjenester vil det polske formannskapet få ansvaret for å gjennomføre forhandlinger med Europaparlamentet om innskuddsgarantidirektivet. Polen vil også følge opp resultatene av stresstestene av europeiske banker som skal foreligge i slutten av juli. De vil også starte arbeidet med flere viktige lovforslag som forventes framlagt i høst, herunder endringene i kapitalkravsdirektivene (CRDIV), direktiv om krisehåndtering i banksektoren og revisjonen av markedsmisbruksdirektivet (MIFID). Formannskapet vil også følge arbeidet for strengere regulering rundt shortsalg og kredittapsforsikringer, og avslutte forhandlinger med Europaparlamentet om nytt regelverk for regulering av OTC-derivater

Høstens møter i Ecofin
EUs finansministre skal etter planen møtes i Ecofin-rådet 12. juli (Brussel), 16.-17. september (Wroclaw, uformelt), 4. oktober (Luxembourg), 8. november og 20. november.

Til toppen