Gassledsaken – behandling i Borgarting lagmannsrett

Staten ble i september 2015 frifunnet av Oslo tingrett i saken om tariffer i Gassled.

Dommen ble anket av de fire selskapene med deltakerandeler i Gassled som hadde anlagt sak mot staten ved Olje- og energidepartementet. Ankesaken begynner i dag i Borgarting lagmannsrett og retten har avsatt tid frem til påske.

For lenke til dommen fra Oslo tingrett mv. se Olje- og energidepartementets nettsak 25. september 2015:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/gassledsaken--dom-i-oslo-tingrett/id2454077/

Til toppen