Gjev ti bod for jordvern

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har laga ein brosjyre som tek for seg jordvern både internasjonalt og nasjonalt. Brosjyren gjev lærdom og nøkkelinformasjon om kvifor matjorda må bli tatt vare på.

Brosjyren tek og for seg korleis vi brukar jorda til å produsere mat, korleis jorda gjev levande bygder, og kvifor jorda er naudsynt for miljøet. I jorda ligg det også mykje lærdom om fortida. I tillegg er jordvern viktig for landskapet. Eit variert kulturlandskap gjev stor verdi for friluftsliv, rekreasjon og turisme. Jorda vernar også mot flom, ved å ta opp store mengder vatn når det regnar som verst. 

Siden andre verdenskrig er minst 1,2 millioner dekar (1 dekar = 1000 kvadratmeter) dyrket og dyrkbar mark blitt omdisponert til andre formål – gjennomsnittlig nesten 19.000 dekar årlig. Foto: Colourbox
Omdisponering av jord. Foto: Colourbox
Til toppen