Grønn uke med fokus på luftkvalitet

Av Line Håland Aaltvedt, EU-delegasjonen

Luftkvalitet var hovedtemaet da Europakommisjonens årlige miljøkonferanse «Green Week» nylig ble arrangert i Brussel.

Janez Potočnik, miljøansvarlig i Europakommisjonen, var blant innlederne under årets "Green Week". Photo credit: European Commission

«Green Week» er EUs største årlige miljøkonferanse.  Temaet i år var luftkvalitet, ettersom Europakommisjonen er i gang med å revidere det eksisterende regelverket på dette området. Til høsten, trolig i oktober, vil Kommisjonen legge frem et nytt politikkforslag.

Norge berørt gjennom EØS
Direktivet om nasjonale utslippstak for visse forurensinger til luft, og direktiver som setter grenseverdier for lokal luftkvalitet, er tatt inn i EØS-avtalen. Slik er også Norge berørt av politikken EU vedtar på dette området.

Miljørådene ved EU-delegasjonen, Ulla Hegg og Knut Kroepelien, var begge til stede under årets «Green Week» i begynnelsen av juni. Ifølge Hegg er det flere grunner til at Kommisjonen arrangerer en miljøuke.

–Miljøuken er en møteplass for forskere, næringsliv, organisasjoner og beslutningstakere som driver med miljørelatert virksomhet. Møtene og arrangementene er med på å bygge en felles forståelse av miljøproblemene og de mulige politiske og praktiske løsningene som må til for å håndtere disse. Miljøuken har også en rolle i å skape et folkelig engasjement og interesse for miljøtemaer, forklarer hun.

Viktig input
For Kommisjonen betyr miljøuken også viktig input til revisjonsarbeidet på luft. Også tidligere har temaer for miljøuken vært tett knyttet opp til dagsordenen i EU. I fjor var temaet vann, ettersom en melding om EUs vannressurser var under utarbeidelse.  Neste år kommer temaet til å være avfall, ettersom avfallspolitikken i EU skal gjennomgås.

Når det gjelder luftforurensing forteller Hegg at luften i Europa er renere i dag enn hva den var før, som følge av regelverk på området. Samtidig står man overfor nye utfordringer.

–Med ny kunnskap har vi begynt å se mer på helseeffekter av luftforurensing, i tillegg til miljøskade. Samtidig har by-dimensjonen blitt viktigere. 75 prosent av EUs befolkning bor i urbane områder, og det er spesielt her helseskade som følge av blant annet partikkelforurensning, er en utfordring, sier Hegg,

-Utslipp til luft handler om alt fra teknologiske løsninger til hvordan vi planlegger byer for å begrense miljø- og helseskadelig transport. Lokale myndigheter har en sentral rolle når det gjelder lokal luftkvalitet, og miljøuken ga anledning til diskusjoner og erfaringsutveksling mellom byer i og utenfor Europa.

Et annet viktig tema for EU og Norge er ifølge miljøråden å se sammenhenger mellom luft- og klimapolitikken. For eksempel vil økt kontroll med såkalte kortlivede klimadrivere som sot og metan være viktig for både klima og luft.

Lite nytt
Ifølge Hegg er det imidlertid ikke grunn til å vente seg nye, store ambisjoner i det neste politikkforslaget fra Kommisjonen.

–Et flertall av medlemslandene sliter med å innfri eksisterende grenseverdier for lokal luftkvalitet. Det ventes derfor at hovedfokus på kort sikt vil være å ta igjen det ugjorte på målene som allerede finnes, og så får diskusjonen om skjerpede mål komme på noe lenger sikt, sier hun.

I tillegg til representantene fra EU-delegasjonen og Miljøverndepartementet, var også en representant for Astma- og allergiforbundet og en selvstendig blogger til stede under miljøuken etter å ha fått økonomisk støtte fra Miljøverndepartementet for å delta.

Mer informasjon:
Les rapporten fra miljøråd Ulla Hegg om årets «Green Week» her.
Les mer om «Green Week» her.

Til toppen