Historisk arkiv

Håp foran klimaforhandlingene i Montreal

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøvernminister Helen Bjørnøy reiser i dag til Montreal for å delta på ministerdelen av klimaforhandlingene. Både FNs Klimakonvensjon og Kyotoprotokollen videreforhandles under konferansen, hvor man også vil prøve å få til en enighet om vedtak som kan begrense klimaendringene i framtiden.

Pressemelding

Dato: 06.12.05

Miljøvernminister Helen Bjørnøy:

- Håp foran klimaforhandlingene i Montreal

Miljøvernminister Helen Bjørnøy reiser i dag til Montreal for å delta på ministerdelen av klimaforhandlingene. Både FNs Klimakonvensjon og Kyotoprotokollen videreforhandles under konferansen, hvor man også vil prøve å få til en enighet om vedtak som kan begrense klimaendringene i framtiden.

Klimakonferansen i MontrealKyotoprotokollen trådte i kraft i februar i år, og konferansen i Montreal er det første møtet for partene som har sluttet seg til Kyotoprotokollen. På konferansen har partene så langt vedtatt et detaljert regelverk for Protokollen. Dette har vært helt nødvendig for at Protokollen skal kunne gjennomføres etter hensikten.


- Jeg er svært glad for at det meste av regelverket under Kyotoprotokollen nå er vedtatt. Jeg er optimistisk med tanke på at vi nå også må få på plass håndhevelsen av regleverket. Jeg har i tillegg forventninger til at landene som har sluttet seg til Kyotoprotokollen, blir enige om et opplegg for å diskutere nye forpliktelser under konferansen i Montreal, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.

De landene som har utslippsforpliktelser står for en tredjedel av de globale klimagass-utslippene. Denne andelen blir mindre år for år. Derfor er det helt nødvendig med en bredere prosess med global deltakelse.

- Jeg vil gjøre hva jeg kan for at vi også skal kunne starte en bredere prosess, men jeg innser også at dette er svært utfordrende i en situasjon hvor for eksempel USA, som slipper ut mest klimagasser, ikke ønsker å snakke om framtidige forpliktelser. På den positive siden er det viktig at spørsmålet om hvordan vi kan forhindre avskoging i utviklingsland nå blir tatt opp under Klimakonvensjonen etter initiativ fra Papua New Guinea. Avskoging gir et viktig bidrag til klimagassutslipp, sier Bjørnøy.

Klimaendringer i Arktis blir tatt opp på ulike måter i Montreal, blant annet gjennom en egen arktisk dag 6. desember.

- Jeg synes det er viktig at de alvorlige konsekvensene av klimaendringene i Arktis blir bedre reflektert i konvensjonsprosessen, sier Bjørnøy.

En nylig framlagt rapport fra FNs klimapanel (IPPC) peker på at fangst og lagring av CO2 kan være et viktig tiltak for å redusere de globale klimagassutslippene. Dette gjøres allerede på Sleipnerfeltet på norsk sokkel, og et tilsvarende prosjekt er under oppstart i forbindelse med utbyggingen av Snøhvitfeltet.

- Det er gledelig at IPPC-rapporten har fått en god mottakelse i forhandlingene, og at temaet nå vil bli fulgt opp politisk i klimakonvensjonens organer, sier miljøvernministeren.

Kontaktperson: Informasjonsrådgiver Ingun Larsen, tlf. 22 24 58 25