Høring – endringer i rapportering til Skattedirektoratet

Finansdepartement sender forslag om endringer i rapportering til skattemyndighetene på høring. Forslagene bidrar til redusert byråkrati, bedre kvalitet på informasjonen som rapporteres og forenklinger for skattyterne. Departementet foreslår at næringsdrivende skal levere selvangivelsen og merverdiavgiftsoppgaver elektronisk, at fagforeninger skal rapportere om fradragsberettiget fagforeningskontingent og at offentlige myndigheter skal rapportere gjeld, renter og beløp som skattyter har til gode.

Skattedirektoratet har laget en rapport om elektronisk rapportering som departementet sender på høring i dag. Elektronisk levering er mer kostnadseffektivt og gir bedre kvalitet på informasjonen som leveres. I høringen foreslår departementet at næringsdrivende skal levere selvangivelsen elektronisk. Siden 2012 har næringsdrivende hatt plikt til å levere merverdiavgiftsoppgaver elektronisk, men de har hatt muligheten til søke om dispensasjon. I høringen foreslår departementet at næringsdrivendes mulighet til å søke om dispensasjon oppheves.

Departementet foreslår også nye regler for rapportering av fagforeningskontingent. Forslaget innebærer at fagforeningene skal rapportere til skattemyndighetene og at arbeidsgiverne fritas fra denne plikten. Fagforeningene har god oversikt over sine medlemmer og deres innbetalinger, og denne løsningen sikrer i større grad at skattyter får fradrag og at flest mulig får fradraget forhåndsutfylt i selvangivelsen. Dette er en forenkling for skattyter. For å gi fagforeningene tid til forberedelser forslås det at rapporteringsplikten innføres fra inntektsåret 2016 for rapportering i 2017.

Videre foreslås departementet at offentlige myndigheter pålegges å rapportere gjeld, renter og beløp som skattyter har til gode. Dette kan for eksempel gjelde hvis det er utbetalt for mye eller for lite pensjon eller trygd. Hvis dette rapporteres direkte til skattemyndighetene øker det sjansen for at skattyter får korrekt skatteoppgjør og at flere får opplysningene forhåndsutfylt i selvangivelsen. Dette innebærer også en forenkling. I første omgang er rapporteringsplikten begrenset til NAV, men den kan utvides til å gjelde andre forvaltningsorganer etter hvert som behovet for å få opplysninger er vurdert.

Høringsfristen er 7. august 2015.

Les høringen her

Til toppen