Hvordan ivareta og videreutvikle såfrømangfoldet?

Matproduksjonen er helt avhengig av et mangfold av plantesorter som er tilpasset ulike dyrkingsforhold. Siden nye sykdommer og skadedyr stadig utfordrer matproduksjonen, trenger vi kontinuerlig foredling av nye sorter.

Landbruks- og matdepartementet har nylig deltatt på en internasjonal konferanse som belyste flere perspektiver på forholdet mellom bønders rettigheter og reglene om beskyttelse av plantesorter. Den internasjonale traktaten for plantegenetiske ressurser for mat og landbruk (Plantetraktaten) og den internasjonale union for beskyttelse av nye plantesorter (UPOV) var vertskap for konferansen.

Diskuterte ulike internasjonale regelverk om plantesorter

Under konferansen ble blant annet bidragene til de ulike internasjonale regelverk diskutert. Mange hevder reglene i Plantetraktaten blir motarbeidet av reglene i UPOV. Som medlem av både UPOV og Plantetraktaten gjorde Landbruks- og matdepartementet rede for hvordan Norge har forent disse regelsettene.

Norge fremhevet viktigheten av å finne løsninger som ivaretar flere hensyn. Norge gir derfor bønder lov til vederlagsfritt å ta vare på såfrø fra egen avling samtidig som foredlere får enerett til å kommersialisere den beskyttede sorten. Videre følger Norge opp forpliktelser til å dele godene som oppstår ved bruken av genressursene. Dette gjøres ved å ha krav om opplysningsplikt om hvor genressursene er hentet fra når foredlere søker om planteforedlerrett. Norge gir i tillegg et årlig bidrag til plantetraktatens fond for fordelsdeling. 

Viktig med nasjonalt og internasjonalt samarbeid

Bønder, foredlere og såfrøselskap spiller alle viktige roller i forvaltning og videreutvikling av såfrømangfoldet. Norge mener derfor det er viktig med mest mulig nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Norge jobber for at UPOV skal bli mer åpen for flere interessegrupper og for bedre forståelse av bønders rettigheter til såfrø.

Til toppen