Ingen alvorlige funn av fremmedstoffer i animalske produkter

Mattilsynets overvåkingsprogram av fremmedstoffer i 2015, viser ingen alvorlige funn i animalske produkter. De fleste funnene er tolket som naturlige og tyder ikke på ulovlig medisinbruk.

I 2015 ble det tatt i alt 4118 prøver av norske landdyr og animalske produkter. I én prosent av prøvene ble det funnet rester av legemidler eller forurensende stoffer i mengder som var over grenseverdiene. Enkeltfunnene ble fulgt opp av Mattilsynet. Analysene viste ingen konsentrasjoner av legemiddelrester i maten som tydet på ulovlig bruk av legemidler eller andre stoffer.

Fremmedstoffprogrammet er et overvåkings- og kartleggingsprogram som har pågått siden 1985. I Fremmedstoffprogrammet innhentes prøver fra norske landdyr, melk, egg og honning. Landdyrene som omfattes av programmet er storfe, gris, småfe, fjørfe, hest, oppdrettsvilt, og vilt. Prøver av viltlevende dyr (elg, hjort og rådyr) blir tatt for å undersøke tungmetallnivåer i disse artene.

Mattilsynet gjennomfører også kontroll av fremmedstoffer i animalske næringsmidler som importeres fra land utenfor EØS.

Storfe.
Mattilsynets rapport om fremmedstoffer i animalske produkter viste minimalt med funn over grenseverdi. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Til toppen