Forsterker internasjonal innsats for klima

Utenriksminister Børge Brende har nå instruert alle Norges ambassader og delegasjoner om å intensivere innsatsen for å møte klimautfordringene. - Regjeringen vil føre en offensiv klimapolitikk. Vi må derfor jobbe målrettet for et sterkere og mer forpliktende internasjonalt samarbeid mot global oppvarming. Dette er marsjordren til Norges ambassadører, sier utenriksminister Børge Brende.

Utenriksminister Børge Brende har nå instruert alle Norges ambassader og delegasjoner om å intensivere innsatsen for å møte klimautfordringene. - Regjeringen vil føre en offensiv klimapolitikk. Vi må derfor jobbe målrettet for et sterkere og mer forpliktende internasjonalt samarbeid mot global oppvarming. Dette er marsjordren til Norges ambassadører, sier utenriksminister Børge Brende. 

Norges utenrikstjeneste, med over 100 utenriksstasjoner, skal styrke innsatsen internasjonalt for å redusere klimagassutslipp og å sette land i bedre stand til å tilpasse seg klimaendringene. I en instruks fra utenriksminister Børge Brende til utenrikstjenesten, slår han fast at klima skal være en hovedprioritet i Norges utenriks- og utviklingspolitikk, hånd i hånd med fattigdomsbekjempelse. 

Utenriksminister Brende på tyfonrammede områder på Filippinene

Utenriksminister Børge Brende besøkte de tyfonrammede områdene på Filippinene to måneder etter katastrofen i 2013. Nå skal arbeidet mot klimaendringer intensiveres. (Foto: Astrid Sehl, UD)

Starter langspurt
- Norge starter nå langspurten mot klimatoppmøtet i Paris i desember 2015, med mål om at verden skal enes om en ny klimaavtale. Dette er en vanskelig prosess som krever stor vilje til politiske kompromisser hvis vi skal lykkes i å sikre to-gradersmålet og veien mot en bærekraftig verden. Vi skal gjøre vårt fra norsk side, sier utenriksministeren, som onsdag møtte alle Norges ambassadører på en samling i Oslo sammen med klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft. 

- Vi står foran et viktig veiskille. Enigheten blant forskerne om at klimaendringene er menneskeskapte er større enn noen gang. Det haster med å kutte utslipp. Alle politiske ledere verden over må ta dette inn over seg. Derfor må vi sette inn støtet i det internasjonale klimaarbeidet. Som klimaminister er det fantastisk å ha utenrikstjenesten med på laget, sier Sundtoft. 

I klimainstruksen gis Norges utenriksstasjoner beskjed om å prioritere klimaspørsmål blant annet gjennom å støtte aktivt opp om norske klimainitiativ og tiltak, være bindeledd mellom nasjonale myndigheter og andre aktører, og følge nøye med på andre lands klimapolitikk og utfordringer slik at Norge kan påvirke i positiv retning. 

Egen avdeling i UD
I Utenriksdepartementet i Oslo har utenriksministeren tatt grep for å styrke satsingen på klima på tvers av sektorer. Han har samlet fagkompetanse i en egen avdeling med ansvar for blant annet økonomi, næringsfremme, handelspolitikk, utviklingspolitikk, klima og energi. 

- Norge skal kjempe for å sikre gjennomslag på områder der vi har særlige interesser og forutsetninger for å gjøre en forskjell. De viktigste sakene for Norge fremover er klimafinansiering, tiltak mot luftforurensning, fornybar energi og energieffektivisering i utviklingsland, utfasing av subsidier til fossile brensler og klimatilpasning, og det norske klima- og skogprosjektet, sier Brende. 

- Klima- og skogsatsingen er et eksempel på hvordan små land kan skape store resultater. Gjennom dette initiativet er skogbevaring satt på dagsordenen i klimaforhandlingene. Store land som Indonesia og Brasil arbeider nå systematisk med å ta vare på skog og sårbare økosystemer, fastslår Sundtoft. 

- Klimaendringer forverrer fattigdom
Ifølge FNs klimapanel fører klimaendringene til mer ekstremvær, kamp om naturressurser, mangel på mat og vann, økte helseproblemer, redusert økonomisk vekst og økte forskjeller. Klimaendringene vil forverre fattigdom i de fleste utviklingsland, noe som igjen vil kunne bety økt risiko for voldelige konflikter og fordrivelse. 

- De globale klimaendringene er én av de største utfordringene vi står overfor i de kommende tiårene. Klimaendringene kan allerede oppleves i mange deler av verden, også i våre egne nærområder. Selv om en god del er blitt oppnådd de siste årene gjennom nasjonal politikk og internasjonale avtaler, har utviklingen dessverre gått i feil retning. Utslippene av klimagasser øker hurtig, og risikoen for en global temperaturøkning over to grader er stor. Fortsetter vi dagens utslippsutvikling, forventes økningen å være på fire grader mot slutten av århundret, sier Brende. 

Han understreker at fattige land er mest utsatt for å bli rammet av klimaendringer, og at disse landene også har mindre ressurser til å takle konsekvensene.

Til toppen