Jemen og fakta om eksport av forsvarsmateriell

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I lys av den debatten som har vært de siste dagene, er det er viktig å få klargjort en del fakta rundt norsk eksport av militært utstyr til land i Midtøsten.

Norge har generelt et meget strengt lovverk og retningslinjer for eksport av våpen, ammunisjon og annet militært utstyr. Det er i den sammenheng viktig å presisere at vi ikke har åpnet for salg av våpen og ammunisjon til Saudi-Arabia. I 2010 åpnet den forrige regjeringen for salg av våpen og ammunisjon til De forente arabiske emirater og Qatar.

Et ekspertpanel opprettet av FN la tidlig i 2016 frem en rapport om de militære operasjonene i Jemen. Her fremkommer stor bekymring for den humanitære situasjonen. Dette er en bekymring vi deler fra norsk side. Et kjernespørsmål i denne forbindelse er i hvilken grad koalisjonens krigføring og brudd på den internasjonale humanitærretten vil være å anse som i strid med våre internasjonale forpliktelser, herunder FNs våpenhandelsavtale (ATT) og kriterium 2 (EUs kriterier).

Departementet utviser betydelig årvåkenhet og gjør omhyggelige vurderinger av kriteriene i vårt regelverk, spesielt med tanke på risiko for bruk av norsk forsvarsmateriell i Jemen og brudd på humanitærretten. Dette førte til at regjeringen i januar 2016 besluttet å inntil videre holde tilbake utførsler av ammunisjon til De forente arabiske emirater, selv om det ikke foreligger informasjon om at norsk ammunisjon er benyttet i Jemen.

Beslutningen i januar og vår strenge praksis for å innvilge eksport er uttrykk for en streng «føre var»-linje fra norsk side. Denne linjen er ikke endret.

Alle lisenssøknader blir underlagt grundige vurderinger for å sikre at lisenser som gis, er i tråd med de strenge retningslinjene for eksport av forsvarsmateriell som er bestemt av Stortinget. Dersom situasjonen i et land endres, slik at forutsetningene for å tillate salg av lisenspliktig materiell ikke lenger er til stede, vil vi avslå lisens.

Det er viktig å understreke at man normalt vil kunne regne med å få tillatelse til å eksportere sine varer når departementet, etter sin grundige vurdering, finner at eksport ikke strider med de retningslinjene vi har. En slik forutsigbarhet er avgjørende for den langsiktighet som norsk industri krever for å kunne fremstå konkurransedyktige og troverdige overfor internasjonale samarbeidspartnere.

***

Se også oppslag på nrk.no