Jensen møtte Europakommisjonen om nye finansmarkedsregler

Finansminister Siv Jensen møtte 21. september Europakommisjonens visepresident for å diskutere raskere innlemming av finansmarkedsregler i EØS-avtalen.

''
Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen.

Sammen med kolleger fra EØS/EFTA-landene Island og Liechtenstein møtte statsråden 21. september visepresident i Europakommisjonen, Valdis Dombrovskis, for å diskutere hvordan de kan få fortgang i arbeidet med å innlemme nye regler på finansmarkedsområdet.

Rundt 300 av rettsaktaktene EU har vedtatt på finansmarkedsområdet er i dag ikke tatt inn i EØS-avtalen. Et stort antall rettsakter har blitt utsatt i påvente av løsning av tilsynsbyråsaken, som etter omfattende forhandlinger ble løst for om lag et år siden.

''
Fra venstre: Islands ambassadør til EU Bergdís Ellersdóttir, Liechtensteins statsminister Adrian Hasler, visepresident i Europakommisjonen Valdis Dombrovskis, og finansminister Siv Jensen. Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen.

Viktig for norsk næringsliv

– Det er viktig at vi aktivt tar fatt i dette for å ivareta norske interesser og bygge ned etterslepet, sier finansministeren.

– EØS-samarbeidet er viktig for en liten økonomi som Norges. Norsk eksportnæring er avhengig av god tilgang til EU-markedet. For norsk næringsliv er det viktig at norske finansforetak kan følge virksomhetene ut, og for utenlandske investorer er det lettere å bidra med kapital i et marked med felles EØS-regler. Vår finansnæring trenger de samme rettighetene i Europa som konkurrenter i EU-land. En velfungerende finansnæring er også viktig for norsk næringsliv.

''
Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen.

Enige om veien videre

Både Jensen og Dombrovskis beskriver møtet som positivt, også på Twitter.

– Det var et godt møte. Vi ble møtt med lydhørhet og at vi nå nærmer oss forenklede rutiner mellom EU og EFTA-siden. Veldig gode nyheter, sier finansministeren.

Se video fra besøket.

Til toppen