Jenter mer plaget av skolestress enn gutter

Jenter er mer bekymret, har flere psykiske plager og blir lettere utbrent av skolearbeid enn gutter, viser en ny rapport. – Vi må unngå at det utvikler seg en stresskultur på enkelte skoler, sier kunnskapsminister Henrik Asheim (H).

Bilde av elever i klasserom.
Jenter er mer plaget av skolestress enn gutter, viser en ny rapport. Foto: Sveinung Uddu Ystad

Kunnskapssenter for utdanning (KSU) har på oppdrag for Kunnskapsdepartementet laget en rapport om årsakene til skolestress. Rapporten er en kunnskapsoppsummering basert på 33 vitenskapelige studier gjennomført i 28 land.

– Skolerelatert stress og andelen unge som rapporterer om psykiske plager har økt i Norge de siste årene. Dette er en alvorlig utvikling, og er bakgrunnen for at vi har bestilt denne rapporten, sier kunnskapsminister Henrik Asheim (H).

Høye forventninger

Stress i skolen skyldes ifølge rapporten en ubalanse mellom krav og forventninger på den ene siden – og støtte og ressurser på den andre siden. Det handler både om forventninger elevene har til seg selv og forventninger fra skolen, lærerne, foreldrene og samfunnet hvor de skal få en jobb og lykkes.

– Langvarig negativt stress kan ha alvorlige helsekonsekvenser. Det er derfor viktig at skolene er oppmerksomme på elever som er stresset eller har psykiske plager. Både lærere og foreldre bør snakke med elevene om forventninger og prestasjonspress, sier kunnskapsministeren.

Mye lekser og overgang til ny klasse eller ny skole trekkes frem av forskerne som faktorer som kan gå ut over elevenes sosiale relasjoner, og dermed bidra til negativt stress.

– Det er vanskelig å si hvor mye av stresset og de psykiske plagene som skyldes skolen, og hvor mye som skyldes en mer generell utvikling i samfunnet. Men rapporten peker på at det er flere ting skolen kan gjøre for å motvirke stress, som å gi elevene god undervisning og sørge for en jevn arbeidsbelastning, understreker Asheim.

Jenter stresser hverandre

Av de 33 studiene forskerne har gjennomgått har hele 22 undersøkt kjønnsforskjeller i opplevelsen av skolestress. Resultatene viser at jenter er langt mer utsatt for psykiske plager og stress knyttet til skolearbeid enn gutter. Flere av studiene finner at 15 år gamle jenter er de som opplever mest skolepress.

– Vi har nylig satt ned et utvalg som skal se på kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner, og her er det guttene som kommer svakest ut. Jenter har jevnt over bedre skoleresultater enn gutter, men er mer utsatt for stress og psykiske plager. Dette bør vi se nærmere på, mener kunnskapsminister Henrik Asheim.

Ifølge en fersk, svensk studie er det større forventninger til jenter enn gutter når det gjelder prestasjoner og at de skal jobbe hardt på skolen. Rapporten peker også på at jenter påvirker hverandre og kan bidra til en "stresskultur" på skolen.

– Flere av studiene viser til at elever kan stresse hverandre, og særlig gjelder dette jenter. Skoleledelsen må derfor gjøre sitt for å motvirke at det utvikler seg en stresskultur blant elevene,sier Asheim.

God klasseledelse viktig

Forskning viser at god undervisning og god klasseledelse har positiv innvirkning på elevenes psykiske helse og kan virke som en "buffer" mot negativt stress.

Rapporten kommer med fire anbefalinger om hva skolene kan gjøre for å motvirke negativt stress:

1) Engasjerende undervisning

2) Sosialt godt læringsmiljø

3) Jevn arbeidsbelastning

4) Unngå utvikling av en "stresskultur" på skolen

Kunnskapsministeren viser til at livsmestring blir et viktig tema når innholdet i skolen skal fornyes. I tillegg jobber regjeringen for å styrke skolehelsetjenesten.

– Et av tre tverrfaglige temaer som skal inn i alle skolens læreplaner er folkehelse og livsmestring. Regjeringen har også styrket skolehelsetjenesten betraktelig, og i 2018 foreslår vi å videreføre midlene til dette med i overkant av én milliard kroner, sier kunnskapsminister Henrik Asheim.

Les hele rapporten her.

Til toppen