Klima og biologisk mangfold øverst på EUs miljøagenda

Oppkjøringen til klimatoppmøtet i København, en Kommisjon uten handleevne i påvente av Lisboa-traktaten og et nytt Europaparlament med mindre tydelig miljøprofil. EU-delegasjonens miljøråder rapporterer om utviklingen på miljøområdet i EU det siste halvåret.

EUs miljøpolitikk ble høsten 2009 preget av oppkjøringen til København-møtet om klima, en Kommisjon med liten handleevne i påvente av Lisboa-traktaten og få konkrete lovgivningssaker i Rådet under svensk formannskap.

Generelt viste Kommisjonen forsiktighet med å legge frem konkrete initiativer før den nye kommissæren er på plass. Dette må også sees i sammenheng med finanskrisen og svak økonomisk utvikling i en rekke medlemsland. Miljøpolitikken har derfor vanskelige rammevilkår.

 

For øvrig har det svenske formannskapet høsten 2009 gjort en god jobb trass i få konkrete saker å forhandle om. Det spanske formannskapet som nå tar over vil måtte belage seg på å fortsette klimadiskusjonen internasjonalt, men også særlig å konkretisere arbeidet med naturmangfold.

 

Ved siden av klima har å hindre tap av biologisk mangfold vært den andre store saken på EUs miljøagenda. 2010 er det internasjonale året for naturmangfold og det skal være partsmøte i biodiversitetskonvensjonen (CBD) i oktober i Japan.

 

Her er de viktigste utviklingstrekkene på miljøområdet i EU det siste halvåret:

  • EU samlet seg om ambisiøse internasjonale klimaposisjoner, men kunne ikke forhindre skuffende resultat i København  
  • Ny Kommisjon med to kommissærer for henholdsvis miljø og klima
  • Nytt Europaparlament (EP) med mindre tydelig miljøprofil bl.a. for industriutslipp (IED)
  • Rådets politiske enighet om handel med tømmer mindre ambisiøst enn Europaparlamentet
  • Norge fortsatt på sidelinjen i oppfølgingen av marin strategi-direktivet
  • Mange saker med liten fremdrift, herunder EE-avfall, luftutslipp og jordstrategi-direktiv
  • 2010 vil preges av naturmangfoldarbeidet  

Les hele halvårsrapporten fra miljørådene Henrik H. Eriksen og Knut F. Kroepelien her

Til toppen