Kompetanseforum 30.november 2016

Temaet for møtet var menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter

Kompetanseforum for eierdepartementenes dialog med frivillige organisasjoner

Kompetanseforum ble opprettet i 2013 og er en møteplass mellom frivillige organisasjoner og eierdepartementer som forvalter statens direkte eierskap i selskaper. Formålet med forumet er å bygge kompetanse gjennom gjensidig utveksling av erfaring og informasjon på områder av relevans for arbeidet med samfunnsansvar i selskaper der staten er aksjeeier. Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) ønsker gjennom dialogen å få belyst sentrale problemstillinger og øke kunnskapen om utfordringer selskapene står overfor, og at dette kan komme til nytte i departementenes eierdialog med selskapene.

 Departementet har satt som mål å gjennomføre ett til to møter i året. Møtene planlegges i samarbeid med Forum for Utvikling og Miljø (ForUM) som er et nettverk av over 50 frivillige norske miljø-, utviklings- og fredsorganisasjoner. Siste møte ble avholdt 30. november 2016.  

 Departementene som forvalter statens eierskap i selskaper var bredt representert på møtet. Tilstede var representanter fra Samferdselsdepartementet, Utenriksdepartementet, Kulturdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Olje- og energidepartementet, Finansdepartementet og NFD. Fra sivilsamfunnet var Amnesty International, Attac Norge, Burmakomiteen, Fafo, Fellesrådet for Afrika, ForUM, Fremtiden i våre hender, Initiativ for etisk handel, Norsk Folkehjelp, Plan International og Transparency International representert.

Temaet for møtet var menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, herunder hvordan selskaper kan foreta aktsomhetsvurderinger og interessentdialog. Innledere var statssekretær i NFD Lars Jacob Hiim, Beate Ekeløve-Slydal i Amnesty International, Mark Taylor i Fafo og Karoline Bakka Hjertø og Magne Paulsrud fra Initiativ for etisk handel.

 Statssekretær Hiim redegjorde for regjeringens politikk på området. Han løftet frem forventningen om at selskapene skal være ledende på sine områder og er forventet å jobbe systematisk med sitt samfunnsansvar.

 Beate Ekeløve-Slydal fra Amnesty International holdt foredrag om menneskerettigheter og næringslivets ansvar – hva er dagens situasjon, se presentasjonen hun benyttet her (linkes opp ved publisering). Ekeløve-Slydal viste blant annet til Amnestys rapport "This Is What We Die For" som nylig ble lansert om menneskerettighetsutfordringer knyttet til koboltindustrien. Hun var også inne på menneskerettighetsutfordringer i palmeoljeindustrien, og rapporten "The Great Palm Oil Scandal"

Mark Taylor fra Fafo holdt innlegg om "Ansvarlig næringsliv", se hans presentasjon her. Han viste til at sentrale spørsmål er "når slutter ansvaret til staten og når begynner selskapenes ansvar"? og "hvor langt ned i leverandørkjeden går selskapenes ansvar". Taylor kommenterte de store endringer som har skjedd siden 2011 da UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) kom. Det førte til en rekke internasjonale standarder og veiledninger på området, som blant annet OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, ISO 2600, nasjonale handlingsplaner for oppfølgningen av UNGP med mer. Norges handlingsplan kan leses her.

Initiativ for etisk handel informerte om hvordan de veileder selskaper med aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter, se presentasjonen de benyttet her (linkes opp ved publisering). De fortalte overordnet om en ny metode for å komme frem til en prioritering av "fremtredende menneskerettighetssaker (salient human rights issues)" som selskapet må håndtere.

Fra diskusjonen og dialogen ble flere andre viktige temaer tilknyttet menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter løftet frem. Blant annet ble viktigheten av at selskapene opplyser hvem man snakker med når man bruker interessentdialog som metode, og hvilken betydning dette har for svarene en får. I tillegg ble også insentivstrukturen i selskaper drøftet, og viktigheten av at målene som er satt på menneskerettighetsområdet inngår i insentivstrukturen.

 

 

 

 

 

Til toppen