Konsesjon til bygging av kraftverk i Rullestad og Skromme i Etne kommune

Rullestad og Skromme Energi AS har i dag fått konsesjon til å bygge Kvernhuselva, Skromme og Bordalen kraftverker i Etne kommune. Haugaland Kraft Nett AS har samtidig fått tillatelse til bygging og drift av 66 kV kraftledning fra Rullestad i Etne til Blåfalli III i Kvinnherad kommune. Kraftverkene vil kunne gi en årlig kraftproduksjon på om lag 77 gigawattimer (GWh), som tilsvarer forbruket til om lag 3850 husstander.

- Utbyggingen vil kunne bidra positivt med produksjon av fornybar energi. I tillegg vil kraftledningen sikre nettilknytning for flere andre konsesjonsgitte kraftverk rundt Åkrafjorden. Dette er tiltak som i så fall vil være positive i distriktet for næringsutvikling, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Det er ikke gitt konsesjon til utbygging av Rullestad kraftverk og til den mest omfattende utbyggingen av Bordalen, som innebar overføring av Sagelva. Dermed vil ikke Sagfossen og elva gjennom Rullestadjuvet bli berørt. For å ivareta hensyn til landskap, friluftsliv og fisk er det satt vilkår om minstevannføring for de kraftverkene som har fått konsesjon. 

Lenke til Konglig Resolusjon (pdf).

Til toppen