Konsesjon til Raudfjell vindkraftverk

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Olje- og energidepartementet har i dag gitt konsesjon til Norsk Miljøkraft Raudfjell AS for bygging og drift av Raudfjell vindkraftverk i Tromsø kommune.

Sammen med Kvitfjell vindkraftverk, som tidligere har fått konsesjon, vil Raudfjell gi omtrent 800 gigawattimer (GWh) ny fornybar kraftproduksjon i året, noe som tilsvarer årsforbruket til om lag 40.000 husstander. Det er etter departementets vurdering nødvendig å bygge ut de to vindkraftverkene samlet, for at utbyggingen skal bli økonomisk bærekraftig.

- Raudfjell og Kvitfjell utgjør til sammen den største vindkraftutbyggingen i Nord-Norge, og er blant de beste prosjektene som så langt har fått endelig konsesjon. Utbyggingen vil kunne gi et betydelig bidrag til å oppfylle målet om ny fornybar kraftproduksjon i det norsk-svenske elsertifikatmarkedet. Vindkraftverkene gir også en positiv effekt for forsyningssikkerheten i regionen, sier olje- og energiminister Tord Lien.

NVEs konsesjonsvedtak var påklaget av representanter for miljøverninteressene, lokale myndigheter, lokalt næringslivsinteresser og beboere i området. Departementet har i en omfattende og grundig avveining under klagebehandlingen kommet til at fordelene ved denne betydelige utbyggingen er større enn ulempene. Det er i den forbindelse lagt vekt på hva en slik stor utbygging vil bety for oppfyllelsen av våre fornybarmål her til lands.

Les vedtaket her.